U bent hier: Home » Behandelingen » Kinderen » Kinderrevalidatie » ZOOM-IN: Expertisecentrum voor zorg en onderwijs

ZOOM-IN: Expertisecentrum voor zorg en onderwijs

ZOOM-IN-afbeelding_7ZOOM-IN is een expertisecentrum voor zorg en onderwijs gebaseerd op een samenwerking tussen de St. Maartenschool, de Sint Maartenskliniek en Partner Passend Onderwijs (PPO).

 

Beter begrip helpt kind vooruit

Wat doe als je het gevoel hebt dat er misschien wat aan de hand is met je kind? 'Het is een strijd tussen je hoofd en je hart', vertelt Hermine Florack. 'Rationeel wil je weten of er iets aan de hand is, maar emotioneel wil je niets liever dan dat je kind gewoon is.' Een paar maanden geleden besloot Florack haar achtjarige zoon toch te laten testen.
Lees haar verhaal>>

Doelgroep en doelstelling
ZOOM-IN richt zich op screening en advies voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 3,5 tot en met 16 jaar van wie de ouders of de school ervaren dat de motorische, cognitieve, sociaal-emotionele, communicatieve of gedragsontwikkeling niet vanzelf verloopt. De motorische hulpvraag moet wel op de voorgrond staan. Het dagelijks leven van het kind, thuis of op school, kan daardoor verstoord raken. Op basis van de hulpvraag brengen we alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind in kaart.

Vragen van ouders aan ons zijn onder te verdelen in vier categorieën:

ZOOM-IN is een afkorting voor Zorg en Onderwijs Op Maat Integraal.
Zorg en Onderwijs: snel in beeld brengen van sterke en zwakke punten in het functioneren van het kind op vier aandachtsgebieden: motoriek, cognitie, communicatie en gedrag. Verduidelijking (hulp)vraag en ondersteuning van kind en ouders bij screening, begeleiding en uitvoeren van adviezen (zowel thuis als op school).
Op Maat: (hulp)vraag van kind en ouders is sturend en praktisch advies in dagelijkse omgeving waarin het kind zich ontwikkelt is het resultaat.
Integraal: kind in zijn totale functioneren en afstemming van zorg, onderwijs en begeleiding.

Wat doen we wel?
Met een flexibel samen te stellen en multidisciplinair team worden de sterke en zwakke kanten van het kind vanuit motorisch, communicatief, cognitief en gedragsmatig perspectief vertaald naar een concreet handelingsadvies. Meer informatie over het team vindt u onder het kopje ‘Het Team’.

Wat doen we niet?
Wij screenen niet op dyslexie, ADHD, autisme of andere leer- of gedragsstoornissen. Wel nemen wij de observaties tijdens de screening en de informatie die u als ouder en leerkracht aanlevert mee in ons advies.

Traject
Het traject van screening tot advies duurt maximaal 3 weken. Meer informatie over de aanmelding en het traject vindt u onder het kopje ‘Traject’.
Indien u vragen heeft kunt u:

   maartenschool

Sint Maartenskliniek Logo CMYK

 PPO nieuw dec 20151

 

 

 

Traject

Aanmelding, verwijzing en voortraject
ZOOM-IN betekent Zorg en Onderwijs op Maat Integraal. ZOOM-IN bestaat uit een screening en een natraject. Voor een aanmelding bij ZOOM-IN is een verwijzing nodig van een huisarts, jeugdarts of specialist. Verder moet toestemming gevraagd worden aan het Samenwerkingsverband van de school van uw kind. Het Samenwerkingsverband is namelijk verantwoordelijk voor de financiering van het natraject. De verwijzing voor ZOOM-IN stuurt u per post, mail of fax naar ZOOM-IN. Het is ook mogelijk dat de verwijzer de verwijzing via ZorgDomein realiseert. Nadat wij de verwijzing hebben ontvangen, sturen wij u een informatiebrief en een tweetal pakketjes die meerdere vragenlijsten bevatten. Het is de bedoeling dat u als ouder/verzorger het pakketje vragenlijsten, dat bestemd is voor de school, zelf aan de leerkracht of intern begeleider geeft. De door u en de school ingevulde vragenlijsten stuurt u weer naar ons met behulp van de bijgevoegde antwoordenveloppe.

Op basis van de door u aangeleverde informatie wordt door onze orthopedagoog, (revalidatie)arts en kind-ouderondersteuner gekeken of ZOOM-IN een antwoord kan geven op uw vragen. Wanneer dat het geval is, wordt u telefonisch op de hoogte gesteld en wordt het onderzoek van uw kind, in overleg met u, gepland.

Screening en adviesZOOM-IN-afbeelding_4
De screening wordt uitgevoerd door verschillende professionals. Meer informatie over het team en hun rol vindt u onder het kopje ‘Het Team’.
Twee weken na de screening zullen de revalidatiearts, orthopedagoog en kind-ouderondersteuner de uitslagen van het onderzoek en de daarmee samenhangende adviezen in een adviesgesprek aan u toelichten. De leerkracht of intern begeleider van uw kind is bij dit gesprek van harte uitgenodigd.

Natraject
In het natraject wordt tijdens een bijeenkomst op school met de natrajectfunctionaris van ZOOM-IN en betrokkenen vanuit het onderwijs de concrete vertaalslag gemaakt van de adviezen naar de onderwijssituatie. De informatie wordt overdgedragen zodat de school er verder mee aan de slag kan.

Vergoeding kosten zorgverzekeraar en kosten natraject
Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de diagnostiek op de locatie van de Sint Maartenskliniek. Controleer voor de zekerheid uw verzekeringsvoorwaarden voor 'revalidatie'. Het natraject van ZOOM-IN wordt bekostigd uit onderwijsgelden. Hiervoor dient u toestemming te vragen aan de school/samenwerkingsverband. Het formulier voor deze toestemming wordt u samen met de overige vragenlijsten toegestuurd. Als de school/samenwerkingsverband geen goedkeuring geeft, hebt u als ouder nog de mogelijkheid om de bekostiging van het natraject voor eigen rekening te nemen.

 

 

Team

Het multidisciplinaire team van ZOOM-IN bestaat uit de volgende disciplines die afhankelijk van de hulpvragen en situatie kunnen worden ingezet:

zoom-in-collage-kindverfRevalidatie-/ jeugdarts
Bij ZOOM-IN werken een revalidatiearts en een jeugdarts. Een van deze artsen neemt een neuromotorisch onderzoek af en een korte medische anamnese. Dit om een beter beeld te krijgen van de medische voorgeschiedenis, de huidige medische situatie en van het neurologisch functioneren van het kind. De artsen zijn voorzitter bij het multidisciplinair overleg en zij zijn altijd aanwezig bij het adviesgesprek met ouders (en evt. school).

Kind-ouderondersteuner
Bij ZOOM-IN werkt een kind-ouderondersteuner. De kind-ouderondersteuner is het aanspreekpunt en de contactpersoon voor de ouders en vertegenwoordigt in het team het belang van de ouders en het kind. Zij heeft tijdens de screeningsweek een intakegesprek met de ouders, waarin het hele traject nog eens wordt doorgenomen en waarin de hulpvraag van de ouders, school en het kind wordt besproken. De kind-ouderondersteuner zit tevens bij het adviesgesprek en treedt ook op als trajectbegeleider.

Logopedist
Bij ZOOM-IN werken 2 logopedisten. Tijdens de logopedische screening vormt de logopedist zich op basis van verschillende onderzoeken, testen en observatie een zo compleet mogelijk beeld van het kind, bijvoorbeeld van de communicatieve vaardigheden, de articulatievaardigheden, de mondmotorische vaardigheden en de eet- en drinkvaardigheden. De logopedist schrijft een verslag met bevindingen en geeft daarbij adviezen. De uitkomsten en adviezen worden aan u teruggekoppeld in het adviesgesprek.

Fysiotherapeut
Bij ZOOM-IN werkt een fysiotherapeut. Tijdens de fysiotherapeutische screening neemt de fysiotherapeut een motorische test (de Movement Assessment Battery for Children 2) af, waarbij de fijne en de grove motoriek van het kind vergeleken wordt met leeftijdsgenoten. Daarnaast voert de fysiotherapeut (afhankelijk van de hulpvraag) aanvullend kinderfysiotherapeutisch onderzoek uit. De resultaten hiervan worden in eerste instantie besproken met het team en later tijdens het adviesgesprek met ouders. 

Orthopedagoog
Bij ZOOM-IN is een orthopedagoog werkzaam afkomstig uit het speciaal onderwijs. De orthopedagoog is betrokken bij de besluitvorming rondom de aanmelding en heeft de supervisie over de opzet en uitvoering van het psychodiagnostisch onderzoek en de eindrapportage. Vragen omtrent de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling worden nader onderzocht en voor zover mogelijk beantwoord. Tijdens de afname van het onderzoek door de psychologisch medewerker wordt het kind door de orthopedagoog enige tijd geobserveerd. De orthopedagoog neemt deel aan de multidisciplinaire teambespreking en bespreekt de resultaten van onderzoek en adviezen in het adviesgesprek met ouders (en evt. school). Ten slotte wordt een samenvatting van de verzamelde gegevens, het resultaat van het teamoverleg en de bevindingen van het adviesgesprek besproken tussen orthopedagoog en de functionaris die het natraject op school verzorgt (ambulant begeleider van PPO). 

Psychologisch medewerker
Bij ZOOM-IN werkt een psychologisch medewerker. De psychologisch medewerker neemt, afhankelijk van de hulpvraag, onderzoeken af om inzicht te krijgen in o.a. de intelligentie, aandacht, informatieverwerking en de belevingswereld van het kind. Het gedrag wordt aan de hand van een observatie besproken in het team. Vervolgens worden de resultaten hiervan door de orthopedagoog in het adviesgesprek teruggekoppeld. 

Ergotherapeut
Bij ZOOM-IN werkt een ergotherapeut. De ergotherapeut neemt het ergotherapeutische onderzoek bij het kind af. Binnen dit onderzoek wordt (afhankelijk van de leeftijd van het kind) onder andere gekeken naar: de schrijfvoorwaarden en het schrijven, de activiteiten van het dagelijks leven, de kleutervaardigheden, de motorische coördinatie, de basismotoriek, de fijne motoriek en het planmatig handelen. Daarnaast kijkt zij naar de prikkelverwerking van het kind aan de hand van een door ouders ingevulde vragenlijst. De ergotherapeut schrijft een verslag met bevindingen en geeft daarbij adviezen. De uitkomsten en adviezen worden aan u terug gekoppeld in het adviesgesprek. 

Natrajectfunctionaris
Het natraject wordt verzorgd door een ambulant begeleider van PPO, de zogenaamde natrajectfunctionaris. Door bestudering van alle onderzoeksgegevens en een mondelinge overdracht door de orthopedagoog wordt een beeld gevormd van datgene wat het kind/de leerling nodig heeft om goed te kunnen functioneren. In het gesprek op school, waarbij leerkracht, intern begeleider en ouders aanwezig zijn, wordt getracht de vertaalslag te maken van de onderzoeksbevindingen naar het alledaags functioneren in de klas. Daarnaast kan de natrajectfunctionaris adviseren over het eventueel aanschaffen van praktische zaken, zoals bijvoorbeeld speciaal gymmateriaal. 

Ambulant begeleider
De ambulant begeleiders van PPO verzorgen het natraject ZOOM-IN. Een ambulant begeleider is een onderwijskundige afkomstig uit het speciaal onderwijs, met als taak het verzorgen van ambulante begeleiding en advies binnen het regulier onderwijs. Door advisering en begeleiding wordt de leerkracht beter toegerust om tegemoet te komen aan de speciale zorgvragen van de leerling en de leerling beter in staat gesteld om deel te nemen aan het regulier onderwijs. Extra zorg kan via het samenwerkingsverband, van o.a. scholen, begeleidende instanties en orthopedagogen in uw regio worden aangevraagd. Indien gewenst brengt de ambulant begeleider u met dit samenwerkingsverband in contact.

Maatschappelijk werker
Bij ZOOM-IN werkt een maatschappelijk werker. Hij of zij heeft een gesprek met de ouders om zicht te krijgen op de life-events van ouders en gezin, de sociale situatie van het gezin en gezinskenmerken/communicatiepatronen van het gezin. De maatschappelijk werker vraagt ook naar de ontwikkelingsstadia van het kind van geboorte tot heden, bijzonderheden in gedrag, sociale contacten en bijzonderheden t.a.v. onderwijs. Vervolgens wordt er een sociaal rapport met de gegevens van het screeningsformulier gemaakt. Indien nodig/wenselijk kan de maatschappelijk werker adviezen geven t.a.v. opvoedingondersteuning voor het gezin en/of het kind. De informatie die u geeft, wordt vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden.

Secretaresse
Bij ZOOM-IN werkt één secretaresse. Zij ontvangt u bij aankomst en laat u zien waar u de komende dagen met uw kind zult zijn. Zij maakt na binnenkomst een foto van uw kind. Zij werkt vlak bij de wachtruimte en u kunt altijd bij haar terecht voor vragen en een luisterend oor.


Pagina voor kinderen

Hallo!

Misschien kom jij binnenkort bij ZOOM-IN of is er een vriendje/vriendinnetje of broertje/zusje bij ZOOM-IN geweest en wil jij graag weten waarom, hoe dat is en wat je hier allemaal kan doen. Dat wordt hier uitgelegd!

zoom-in_0Voor wie en waarom?
ZOOM-IN is voor kinderen en jongeren van 3,5 tot 16 jaar oud, die het lastig vinden om op school net zo goed mee te komen als hun leeftijdsgenootjes met bijvoorbeeld gymmen, buiten spelen, schrijven, lezen, rekenen, opletten in de klas, praten of om vriendjes te maken. Bij ZOOM-IN kom je twee keer om allerlei verschillende testjes en opdrachtjes te doen, zodat wij jou goed leren kennen en jou kunnen helpen met de dingen die wat lastiger zijn voor jou. Natuurlijk zien we dan ook welke dingen je allemaal wel supergoed kan!

Wie ga je allemaal zien en wat ga je doen?
Deze mensen kan je bij ZOOM-IN tegenkomen:

Kind-ouderondersteuner
De kind-ouderondersteuner van ZOOM-IN is Janneke. De kind-ouderondersteuner komt je altijd even een hand geven en een kort praatje met je maken in de wachtkamer. Als jij aan het werk bent bij de psychologisch medewerker gaat de kind-ouderondersteuner even praten met je ouders. Ze hoort dan van je ouders (en als je wat ouder bent van jou zelf) wat je heel goed kan, leuk vindt, makkelijk vindt, maar ook moeilijk vindt om te doen, of je bij een club/sport zit en op welke school je zit.

Dokter
De dokters van ZOOM-IN zijn Ankie en Margriet. Bij de dokter van ZOOM-IN kom je samen met je ouder(s). Eerst zal de dokter aan jou en je ouder(s) vragen stellen over je gezondheid. Daarna mag je je uitkleden en krijg je een lichamelijk onderzoek. We doen allerlei korte opdrachtjes waarbij we kijken hoe je beweegt, hoe sterk je bent en of je alles goed kan voelen. Verder kijken we hoe groot je bent en of je goed kunt zien en horen.

Logopedist
De logopedisten van ZOOM-IN zijn Annemarieke en Suzanne. Bij de logopedist van ZOOM-IN gaan we eerst praten over wat jij allemaal wel en niet leuk vindt om te doen. Daarna gaan we verschillende opdrachtjes met plaatjes, woorden en zinnen maken. Tot slot spelen we wat spelletjes. Als we klaar zijn laten we aan je ouders zien wat we allemaal gedaan hebben.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut van ZOOM-IN is Marloes. Bij de fysiotherapeut ga je lekker bewegen. Je gaat verschillende opdrachtjes uitvoeren, zodat we kunnen zien wat je goed kunt en wat je nog moeilijk vindt. Veel spelletjes zul je wel herkennen vanuit de gymles op school (klimmen in het klimrek, gooien en vangen van een bal en lopen over een evenwichtsbalk). Om makkelijk te kunnen bewegen tijdens de test, is het belangrijk dat je een korte broek en gymschoenen meeneemt.

Ergotherapeut
De ergotherapeut van ZOOM-IN is Marijn. Bij de ergotherapie ga je verschillende opdrachten maken. Zo ga je bijvoorbeeld schrijven of kleuren, werkboekjes maken, bewegen op de mat, knutselen en oefeningen doen met de handen en vingers. Ook kan jij aan ons vertellen wat je lastig vindt om te doen (bijvoorbeeld schrijven, stil zitten, opletten in de klas of alledaagse dingen als aankleden), dan kunnen wij je misschien al handige tips meegeven. Het is fijn als je een schriftje van school meeneemt waarin je wat hebt geschreven en je eigen potlood of pen.

zoom-in_1

Psychologisch medewerker
De psychologische medewerkster van ZOOM-IN is Lieke. Bij de psychologisch medewerkster ga je verschillende opdrachtjes doen. Bij sommige opdrachten mag je wat doen met materiaal, zoals bijvoorbeeld een puzzel maken. Bij andere opdrachten geef je antwoord op de vragen die gesteld worden of vul je (samen) een vragenlijst in over wat je bijvoorbeeld van je school vindt.

Orthopedagoog
Orthopedagoog Marieke kijkt even mee als je met de psychologisch medewerkster aan het werk bent. Het kan zijn dat ze een aantal vragen stelt of een kort gesprekje met je heeft over jou en over school, over wat je goed kan en wat je nog moeilijk vindt en hoe je het beste geholpen kan worden.

zoom-in_3Secretaresse
De secretaresse heet Carla. Zij legt je uit waar je de jas kunt hangen en laat je de wachtkamer zien, waar heel veel speelgoed ligt. Voordat je mag gaan spelen maakt ze nog wel een mooie foto van je, zodat wij later nog goed kunnen zien wie die lieve jongen/dat lieve meisje was dat bij ons is geweest. Daarna mag je een mooie kaart uitzoeken om stickers op te plakken die je verdient met jouw harde werken. Carla zit vlakbij de wachtkamer te werken en je mag altijd even iets komen vertellen of vragen: dat vindt ze heel leuk.

Ambulant begeleider
Als alle onderzoeken voorbij zijn is er na enige tijd op school overleg tussen je ouders, de juf, de intern begeleider en een ambulant begeleider. De ambulant begeleider is een leraar of lerares van een andere school die veel weet over kinderen zoals jij. Hij of zij komt een half uur in de klas kijken. Soms krijg je een apart gesprekje met de ambulant begeleider over de onderzoeken bij ZOOM-IN en over de vraag hoe je op school het beste geholpen kan worden. Het kan zijn dat je de ambulant begeleider al vaker op school hebt gezien omdat hij/zij andere kinderen van jouw school begeleidt. De ambulant begeleider komt een keer helemaal voor jou alleen op school.

We hopen dat je hier een fijne en leuke tijd hebt!

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van ZOOM-IN via tel: (024) 327 27 17 of e-mail: zoom-in@maartenskliniek.nl. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-16.30 uur (op maandag tot 13.00 uur).

Postadres
Sint Maartenskliniek - ZOOM-IN
Postbus 9011
6500 GM  NIJMEGEN

Bezoekadres
Sint Maartenskliniek - ZOOM-IN
Hengstdal 3
6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen)

Parkeren
U kunt parkeren in de parkeergarage van de Sint Maartenskliniek. Houd er rekening mee dat het vanaf de parkeergarage ongeveer 5 minuten lopen is naar ZOOM-IN.

Routebeschrijving
U kunt de routebeschrijving van de Sint Maartenskliniek gebruiken om uw bezoek aan ZOOM-IN te plannen.

Plattegrond
Zie ook de plattegrond van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen; ZOOM-IN zult u vinden in het M-gebouw op deze plattegrond.


ZOOM-IN-afbeelding_7