Kinderzorg

Behandelteam Kinderrevalidatie

Rondom elk kind wordt een team gevormd bestaande uit een revalidatiearts en verschillende behandelaars. Dit behandelteam maakt een plan waarin staat welke behandelingen nodig zijn om een bepaald behandeldoel te bereiken. Doordat het team dit plan samen opstelt, kunnen de verschillende teamleden elkaar aanvullen en versterken. We noemen dit multi- en interdisciplinair behandelen.

Krijgt uw kind onderwijs op de St. Maartenschool? Dan zijn ook de leerkracht en onderwijsassistent betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het  onderwijs- en behandelplan.

De rol van de ouders/verzorgers

Het is van groot belang dat u als ouders/verzorgers actief betrokken bent en blijft bij de revalidatiebehandeling van uw kind. Daarom wordt u betrokken bij alle belangrijke besprekingen en beslissingen rondom de behandeling van uw kind. Daarnaast kunt u zelf regelmatig aanwezig zijn bij de therapieën van uw kind. Behandelaars zullen u dan adviseren  en vertellen waar u op kunt letten en welke oefeningen u eventueel thuis met uw kind kunt doen.

Omgekeerd bent u ook een belangrijke en onmisbare informatiebron voor de behandelaars. U kunt immers vertellen hoe uw kind zich buiten de behandelingen ontwikkelt en gedraagt.

De revalidatiearts

Een revalidatiearts is de hoofdbehandelaar en is verantwoordelijk voor de medische behandeling en begeleiding. De revalidatiearts overlegt welke onderzoeken worden gedaan en welke behandelingen door welke behandelaars nodig zijn. Hij stelt in overleg met de verschillende behandelaars het behandelplan op. De revalidatiearts is voorzitter van het behandelteam, coördineert de behandeling en is eindverantwoordelijk. Regelmatig overlegt de revalidatiearts met de andere behandelaars over de voortgang van uw behandeling. De revalidatiearts is bovendien het eerste aanspreekpunt voor een kind of de ouders als er problemen of onduidelijkheden zijn. Daarnaast onderhoudt de revalidatiearts contacten met de huisarts en/of specialisten.
  
Artsen in opleiding (tot revalidatiearts)
De Sint Maartenskliniek is een opleidingsziekenhuis en het kan zijn dat (een deel van) het onderzoek en de behandeling door een revalidatiearts in opleiding wordt uitgevoerd. Dit gebeurt onder begeleiding van de revalidatiearts. De revalidatiearts  in opleiding wordt ook wel arts-assistent genoemd. Arts-assistenten zijn afgestudeerd als basisarts en specialiseren zich tot revalidatiearts.
Daarnaast werken er in de Sint Maartenskliniek ook huisartsen in opleiding,  basisartsen die niet in opleiding zijn en co-assistenten (student geneeskunde die stage loopt in een ziekenhuis). De revalidatiearts  is de hoofdbehandelaar en is eindverantwoordelijk voor de behandeling en alle behandelplannen zullen dan ook met hem/haar worden besproken.  

Physician assistant of verpleegkundig specialist

U kunt een verpleegkundig specialist (VS), physician assistant (PA) of physician assistant in opleiding tegenkomen tijdens uw eerste afspraak, een evaluatiegesprek, een controleafspraak of op de afdeling. Physician assistants en verpleegkundig specialisten beschikken over brede medische kennis en vaardigheden en geven zelfstandig geneeskundige zorg in een samenwerkingsverband met een gespecialiseerde arts. Zij hebben daarvoor een uitgebreide en gespecialiseerde opleiding gevolgd en werken onder de verantwoordelijkheid van onze artsen.

De activiteitentherapeut

De activiteitentherapeut richt zich binnen de therapeutische peutergroep op het creëren van een optimaal pedagogisch klimaat, waarbinnen de kinderen zich vertrouwd en ontspannen voelen. De vaardigheden die het kind binnen de therapie leert, worden in nauwe samenwerking met de verschillende paramedici, doorgeoefend en geïmplementeerd binnen de groepssetting. Ook stimuleert hij/zij spelenderwijs de algehele ontwikkeling van de kinderen. De activiteitentherapeut werkt binnen de groep zowel individueel als groepsgericht. Verder is de activiteitentherapeut het eerste aanspreekpunt voor ouders.

De fysiotherapeut

De fysiotherapeut richt zich op het herstellen, behouden en/of het optimaliseren van de motorische ontwikkeling van een kind. Behandelingen zijn gericht op het uitlokken van bewegingen  die goed zijn voor de ontwikkeling van een kind en die ook noodzakelijk zijn.
Behandelmogelijkheden zijn onder andere:

  • Individuele oefentherapie: het (aan)leren van doelgerichte bewegingen  en vaardigheden.
  • Groepstherapie: het samen met andere kinderen leren handelen in specifieke bewegingssituaties.
  • Bewegen in water: het vergroten van de bewegingsmogelijkheden in water en daarbuiten.

De ergotherapeut

De ergotherapeut begeleidt en stimuleert een kind bij het zo normaal mogelijk uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voor een kind liggen deze activiteiten op het gebied van spelen, schoolse vaardigheden (zoals knippen, plakken, schrijven) en computervaardigheden, en op het gebied van de persoonlijke verzorging.

De behandeling is gericht op het spelenderwijs stimuleren en verbeteren van een goede samenwerking tussen de zintuigen en de motoriek. Daarnaast adviseert de ergotherapeut de ouders of verzorgers over aanpassingen en voorzieningen met betrekking tot het huis, de rolstoel, de auto etc..

De logopedist

De logopedist houdt zich bezig met advisering, onderzoek en behandeling op het gebied van eten en drinken, spraak, taal, stem en gehoor en met alle voorwaarden die nodig zijn voor een optimale communicatie. Indien nodig begeleidt en adviseert de logopedist bij het zoeken naar en het opzetten van een ondersteunend communicatiesysteem en het leren omgaan hiermee.

De orthopedagoog

Het specialisme van de orthopedagoog is de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Indien nodig kan deze behandelaar de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind onderzoeken.

De orthopedagoog is werkzaam op het gebied van de wisselwerking tussen enerzijds kind/jongere en de ouders als directe opvoeders en anderzijds de leden van het behandelteam. Hij begeleidt en adviseert kinderen/jongeren, ouders/verzorgers en leden van het behandelteam.

De maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker spreekt meestal alleen met de ouders/verzorgers van een kind. Deze hebben soms vragen over de (toekomstige) situatie van hun kind, of maken zich hier zorgen over. De maatschappelijk werker luistert en bekijkt samen met ouders/verzorgers hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. Ook helpen zij bij problemen rondom aanpassing in huis of de financiële gevolgen daarvan.

Andere behandelaars

Eventueel worden andere behandelaars of specialisten bij de behandeling betrokken, zoals een verpleegkundige (op de St. Maartenschool is een verpleegpost), een prothese- en orthesemaker of een orthopedisch schoenmaker.

Diëtist

Een diëtist kan helpen bij vragen die u heeft rondom voeding van uw kind. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ondergewicht, slechte eetlust, slikproblemen of overgewicht. U komt in contact met een diëtist via de behandelend arts.

Bewegingsagoog

Sport kan een belangrijk revalidatieonderdeel zijn. De bewegingsagoog kijkt naar de mogelijkheden die er zijn voor sport en bewegen voor uw kind in de thuisomgeving en geeft advies. Daarnaast kijkt de bewegingsagoog wat nodig is om het zwemmen aan te leren en oefent hij/zij met kinderen voor wie het leren zwemmen erg veel problemen geeft als gevolg van de beperkingen.