Kwaliteit

Als patiënt wilt u een goede en gefundeerde keuze kunnen maken binnen het aanbod van ziekenhuizen. U wilt dan ook vast kunnen stellen of een ziekenhuis de kwaliteit levert die het belooft, en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van andere ziekenhuizen.

Ook wij vinden het belangrijk dat u inzicht heeft in de kwaliteit die de Sint Maartenskliniek levert. Daarom stelt de kliniek zich toetsbaar op. Dit houdt in dat ons gespecialiseerde ziekenhuis wordt beoordeeld op vastgestelde prestatie-indicatoren. Deze indicatoren zijn vastgelegd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, in samenwerking met de Nederlandse ziekenhuizen. Een specifieke set prestatieindicatoren is, in overleg met Revalidatie Nederland, vastgesteld voor de revalidatiezorg. De prestatie-indicatoren zijn voor alle ziekenhuizen hetzelfde en geven een beeld van het functioneren van het ziekenhuis met betrekking tot de zorg, de bedrijfsvoering en algemene zaken. Op de website www.ziekenhuizentransparant.nl kunt u onze kwaliteit op basis van de indicatoren bekijken.

De prestatie-indicatoren van de Sint Maartenskliniek zijn te zien in het landelijke Kwaliteitsvenster. Dit is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Bij de keuze van de indicatoren zijn onder andere de cliëntenraden/patiënten, ziekenhuisbestuurders en kwaliteitsadviseurs betrokken geweest. Daarmee krijgt de patiënt meer inzicht in de kwaliteit van zorg die voor zijn aandoening of ziekte nodig is.

Wij hebben vertrouwen in de kwaliteit van de zorg die wij leveren en zijn graag bereid dit te onderbouwen. Ons streven is altijd: de hoogst haalbare kwaliteit van zorg voor onze patiënt.

Waarderingen en patiënttevredenheid

Wij willen onze patiënten de beste zorg bieden. Deze zorg wordt gewaarborgd door keurmerken en beoordelingen van buitenaf. Maar de mening van onze patiënten zelf is mogelijk nog belangrijker. Om hierin inzicht te krijgen, voert de Sint Maartenskliniek structureel onderzoek uit naar de patiënttevredenheid.

Deze tevredenheid meten wij via verschillende kanalen:

  • Het jaarlijks patiënttevredenheidsonderzoek
  • Ontslaggesprekken
  • Digitale klachten en het suggestieformulier
  • Zorgkaart Nederland
  • Tipkaarten op onze poliklinieken en afdelingen

Over het algemeen genomen scoort de Sint Maartenskliniek hoog op patiënttevredenheid. Dit is terug te zien in ons eigen patiënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek voeren we uit met behulp van de Consumer Quality Index (CQ-I). Dit is een grootschalig onderzoek naar tevredenheid van patiënten. Steeds meer ziekenhuizen gebruiken deze methode. Hierdoor zijn scores goed met elkaar te vergelijken en kunnen wij van elkaar leren. Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau en is volledig anoniem. Hierdoor is de kwaliteit gewaarborgd. Jaarlijks krijgt een deel van onze patiënten, steekproefsgewijs, een uitnodiging om een enquête in te vullen. De vragen gaan bijvoorbeeld over hoe de opname en het ontslag verliepen en hoe de patiënt de zorg van artsen en verpleegkundigen heeft ervaren. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig; de antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Ook op de Zorgkaart Nederland is te zien dat we ons streven – de hoogst haalbare kwaliteit van zorg voor onze patiënt – waarmaken. In dit overzicht is per locatie te zien hoe de kliniek scoort. Patiënten geven een cijfer tussen de 1 en 10 voor elk van de volgende onderdelen: afspraken, behandeling, omgang medewerkers, informatie, luisteren en accommodatie.

Medische deskundigheid

Wanneer een ziekenhuis of een specifieke afdeling voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria, kan hieraan een certificering worden toegekend. Het uitreiken van zo’n certificaat gebeurt door een patiëntenvereniging, ziektekostenverzekeraar of een certificerende instantie. We zijn trots op de certificaten die we tot nu toe hebben ontvangen:

De JCI is een door de World Health Organisation (WHO) erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst. JCI is anders dan andere kwaliteitskeurmerken. Het draait om de zorg voor de patiënt in de dagelijkse praktijk. Het beoordeelt niet alleen of protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar JCI kijkt vooral naar wat ervan in de praktijk terecht komt. JCI vraagt van de zorgverlener altijd te kijken waar de zorg beter kan.

De Sint Maartenskliniek werkt continu aan het verbeteren van zorg. Dit doen we op een systematische wijze. Ons managementsysteem is gecertificeerd door DEKRA:
NTA 8009: 2014

 

Ons orthopediecentrum is lid van de International Society of Orthopaedic Clinics (ISOC). Alleen gerenommeerde orthopedische centra worden door ISOC geaccepteerd.

De onderzoeken en behandelingen van wervelkolomaandoeningen door de Sint Maartenskliniek zijn gebundeld in het Institute for Spine Surgery and Applied Research (ISSAR). Het ISSAR mag van AO Foundation het predicaat 'centre of excellence' voeren.

De afdelingen Reumatologie van de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc hebben samen het predicaat ‘Centre of Excellence in Rheumatology’ ontvangen. Deze bijzondere onderscheiding wordt toegekend door de EULAR (European League Against Rheumatism). Het predicaat wordt verleend op grond van het aantal en de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties.

De Maartensapotheek en de instellingsapotheek waarborgen een hoge kwaliteit ten aanzien van deskundigheid, veiligheid en service. Daarvoor hebben we een HKZ-certificering ontvangen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

De Sint Maartenskliniek is op het gebied van de regionale anesthesie erkend als ‘ESRA (European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) Approved Training Institution ’. Dat betekent dat de Sint Maartenskliniek zowel in binnen- als buitenland gezien wordt als expertisecentrum op het gebied van de regionale anesthesie. Anesthesiologen of artsen die hiervoor in opleiding zijn, kunnen de Sint Maartenskliniek bezoeken om hun kennis te vergroten. Daarnaast heeft de Sint Maartenskliniek een door de ESRA erkend fellowship voor regionale anesthesie. Op deze manier kunnen wij een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg op het gebied van de regionale anesthesie in de rest van Nederland, maar ook daarbuiten.

Klokkenluidersregeling

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers op een zorgvuldige en veilige manier melding kunnen doen van (of een vermoeden van) een misstand binnen onze organisatie. De klokkenluidersregeling beschrijft de manier waarop een medewerker een (mogelijke) misstand kan melden en hoe vervolgens de afwikkeling van een dergelijke melding verloopt. Ook biedt de regeling de medewerker die een (mogelijke) misstand meldt, bescherming als de melding volgens deze procedure wordt gedaan.