Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

De Sint Maartenskliniek heeft een groot laboratorium waar wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Hier kunnen wij nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden ontwikkelen en bestaande methoden verbeteren. Voor dit onderzoek kan het nodig zijn dat we gebruikmaken van medische gegevens van patiënten of van overgebleven lichaamsmateriaal.

Tijdens uw bezoek aan onze kliniek verzamelen wij allerlei medische gegevens van u. U kunt hierbij denken aan bloeduitslagen of röntgenfoto’s. Deze medische gegevens kunnen worden gebruikt voor zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek. Hiermee kunnen wij behandelingen evalueren en daarmee patiënten beter voorlichten en behandelen. Het gebruik van deze medische gegevens is anoniem. Dat betekent dat uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, niet bekend zijn bij degene die de zorgevaluatie of wetenschappelijk onderzoek uitvoert.

Soms is het bij een onderzoek nodig dat u lichaamsmateriaal afstaat, zoals bloed, urine of botweefsel. Al deze onderzoeken zijn nodig om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Wanneer het onderzoek of uw behandeling is afgerond kan het zijn dat er lichaamsmateriaal overblijft. Dit materiaal noemen we restweefsel, en dit is niet meer nodig voor uw eigen medische behandeling. Maar het kan wel waardevol zijn voor het wetenschappelijk onderzoek van onze kliniek.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw medische gegevens en restweefsel voor wetenschappelijk onderzoek en zorgevaluaties, dan kunt u dit melden bij uw behandelend arts.

Wanneer er extra gegevens van u verzameld worden die van belang zijn voor een wetenschappelijk onderzoek, wordt u schriftelijk om toestemming gevraagd. U wordt hierover apart benaderd en wij leggen u uitvoerig uit wat de aard van het onderzoek is, wat het te verwachten nut hiervan is en of uw medewerking belastend voor u kan zijn. Belangrijk om te beseffen is dat uw antwoord op geen enkele manier nadelige gevolgen heeft voor uw behandeling bij de Sint Maartenskliniek of uw relatie met uw behandelend arts. Bovendien kunt u altijd uw besluit wijzigen zonder dat dit consequenties heeft voor uw behandeling.

Meer weten over ons wetenschappelijk onderzoek? Kijk dan op onze pagina's voor Research & Innovation.

 

Vaak is wetenschappelijk onderzoek anoniem. Dat betekent dat uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, worden weggelaten of vervangen door een code. Bij volledig anoniem wetenschappelijk onderzoek weten zowel de onderzoeker als de behandelend arts niet om welke patiënt(en) het gaat. Bij gecodeerd anoniem onderzoek voegt de behandelend arts een code toe aan uw gegevens. Als de onderzoeker meer gegeven nodig heeft, kan hij die met de code bij de behandelend arts opvragen.

Voor medisch wetenschappelijk onderzoek met anonieme reeds verzamelde medische gegevens en restweefsel heeft de onderzoeker geen expliciete toestemming van u nodig. U kunt, op elk moment, wel bezwaar maken tegen het gebruik hiervan. U hoeft niet te vertellen waarom. Dit geeft u aan bij uw behandelend arts. Hij maakt hiervan een aantekening in uw dossier. Uw medische gegevens worden dan niet gebruikt en het restweefsel zal worden vernietigd.

Wanneer u geen bezwaar heeft tegen anoniem gebruik van uw medische gegevens en restweefsel hoeft u niets te doen.

Soms ontdekt de onderzoeker tijdens zijn onderzoek met restweefsel iets dat voor u van belang kan zijn. Via de code kan hij dit aan de behandelend arts laten weten. Wanneer u deze informatie niet wenst te ontvangen, dient u dit tevoren kenbaar te maken aan uw behandelend arts. Uw arts zal dan de voor- en nadelen van deze mogelijkheid met u bespreken en uw besluit noteren in uw dossier.

Het kan zijn dat u een patiënt vertegenwoordigt, bijvoorbeeld als ouder van een kind of als mentor van een verstandelijk beperkt persoon. U bent dan degene die bezwaar kan maken tegen anoniem gebruik van medische gegevens en restweefsel van deze patiënt. Ook bent u degene aan wie toestemming wordt gevraagd voor wetenschappelijk onderzoek waarbij extra gegevens van de patiënt verzameld worden .

Voor kinderen tot 12 jaar geven de ouders toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geven zowel het kind als de ouders toestemming voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek.

Kinderen van 16 jaar en ouder geven zelf toestemming voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek is aan strikte, wettelijke regels gebonden. Zo verricht de Sint Maartenskliniek het onderzoek aan de hand van een onderzoeksprotocol. In alle gevallen zal een medisch-ethische commissie en/of de lokale toetsingscommissie van de Sint Maartenskliniek dit protocol moeten goedkeuren. Deze commissie bewaakt dat de wet niet wordt overtreden en dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd. Zowel de artsen als de Raad van Bestuur zien er nauwgezet op toe dat het wetenschappelijk onderzoek binnen de onze kliniek op een verantwoorde manier gebeurt. Uw medische gegevens of restweefsel zullen nooit gebruikt worden als niet aan alle voorwaarden is voldaan. Iedere onderzoeker zal bovendien moeten verklaren zich aan de genoemde voorwaarden te houden.

De gedragsregels voor medisch wetenschappelijk onderzoekers kunt u opvragen bij de Federatie Van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (F MWV). Zie voor meer informatie www.federa.org.

Voor meer informatie over het meedoen als proefpersoon aan wetenschappelijk onderzoek, zie CCMO.