Signalering van geweld en mishandeling

In de Sint Maartenskliniek hechten we veel waarde aan de veiligheid en het welbevinden van onze patiënten. Daarom zijn we alert op signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

De wet schrijft ons voor een meldcode Huiselijk geweld en Ouderenmishandeling te hanteren. Hier handelen wij ook naar. Deze code beschrijft welke stappen wij moeten nemen wanneer huiselijk geweld of ouderenmishandeling wordt gesignaleerd. Op deze pagina leest u hoe de Sint Maartenskliniek deze signalering aanpakt.

Alle medewerkers van onze kliniek zijn alert op signalen van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Als zij signalen van geweld zien, zullen zij de behandelend arts hierover informeren. Wanneer op basis van die signalering een vermoeden ontstaat van problemen in de directe omgeving van de patiënt, zal de behandelend arts dit met de betrokkene bespreken. Hij volgt hierbij het stappenplan volgens de landelijke meldcode. Samen met u kijken we naar de problemen en zoeken we de juist hulpverlening. We streven naar een veilige en gezonde omgeving voor de patiënt.

Op de Acute Zorgpoli vullen wij een formulier in van alle binnenkomende patiënten tot 18 jaar. Op dit formulier brengen wij op al het aanwezige letsel in gestructureerd in kaart. Bij kinderen tot 12 jaar wordt daarnaast een algeheel lichamelijk onderzoek gedaan. Op deze manier is mogelijk bijkomend letsel direct te signaleren.

Als er sprake is van volwassenengeweld is het mogelijk dat hier minderjarigen bij zijn betrokken. Bijvoorbeeld als getuige of als slachtoffer van de gevolgen. In dat geval doet de arts de zogenaamde ‘kindcheck’. Dat wil zeggen dat de arts onderzoekt of de betrokkene kinderen heeft die van hem of haar afhankelijk zijn. Is dat het geval, dan zal worden gekeken hoe er kan worden gezorgd voor een veilige omgeving voor het kind.

Als er op basis van de signalering een vermoeden ontstaat van problemen in de directe leefomgeving van het kind, zal de behandelend arts dit eerst met de ouder/verzorger bespreken. De arts volgt hierbij het stappenplan volgens de landelijke meldcode. Samen met u kijken we naar de problemen en zoeken we de juist hulpverlening. We streven naar een veilige en gezonde omgeving voor uw kind.

De Sint Maartenskliniek heeft een werkgroep Signalering Ouderenmishandeling en Huiselijk geweld. Deze werkgroep bestaat uit onder andere een arts van de Sint Maartenskliniek (met specifieke aandacht voor dit onderwerp en werkzaam binnen volwassenenzorg), een geriater, een orthopeed en een vertrouwensarts vanuit ‘Veilig Thuis’. De werkgroep bespreekt patiënten bij wie een vermoeden bestaat dat de veiligheid wordt bedreigd. De groep doet dit periodiek en hierbij blijft de patiënt altijd anoniem. Wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld of ouderenmishandeling, adviseert de werkgroep de behandelend arts over de te nemen stappen en of verder onderzoek of ondersteuning nodig is.

De Sint Maartenskliniek heeft ook een werkgroep Signalering Kindermishandeling. Deze werkgroep bestaat uit een kinderarts, een maatschappelijk werker en een vertrouwensarts van ‘Veilig Thuis’. De werkgroep bespreekt patiënten bij wie een vermoeden bestaat dat de veiligheid wordt bedreigd. De groep doet dit periodiek en hierbij blijft het kind altijd anoniem. Wanneer er vermoedens zijn van kindermishandeling, adviseert de werkgroep de behandelend arts over de te nemen stappen en of verder onderzoek of ondersteuning nodig is.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid is het regionale advies- en meldpunt voor hulp bij alle vormen van geweld en mishandeling in huiselijke kring. Iedereen kant contact opnemen met Veilig Thuis om een (anonieme) melding te doen of om advies te vragen bij signalen van huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Veilig Thuis kan meedenken over vervolgstappen. De naam van de betrokkene blijft anoniem bij het bespreken van het vermoeden.

Als de Sint Maartenskliniek een melding doet, gaat Veilig Thuis de situatie onderzoeken. Op dat moment wordt de patiënt om wie het gaat wel benoemd. Het doel van een melding is om de veiligheid van de patiënt te garanderen. Veilig Thuis kijkt samen met de patiënt welke hulp nodig is. Alle informatie die voortkomt uit het onderzoek wordt vertrouwelijk behandeld.

Op de volgende websites vindt u meer informatie over dit onderwerp:

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen? Stelt u ze dan gerust aan de verpleegkundige of uw behandelend arts.