Medisch dossier opvragen

Uw medisch dossier is altijd eigendom van de zorginstelling die u behandelt. Dit geldt ook voor de Sint Maartenskliniek.

U heeft als patiënt natuurlijk recht op inzage van dit medisch dossier. Ook mag u een verzoek doen om een kopie van uw dossier of een deel hiervan te ontvangen.

Een kopie van uw volledige medisch dossier vraagt u schriftelijk aan via het formulier ‘verzoek om kopie van medisch dossier'. Met dit formulier kunt u ook een verzoek indienen als u een patiënt vertegenwoordigt. Het ingevulde formulier stuurt u met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of brommerrijbewijs, categorie AM) van de patiënt en, indien nodig, vertegenwoordiger(s) naar:

Sint Maartenskliniek
T.a.v. Receptie
Postbus 9011
6500 GM NIJMEGEN

U kunt het ingevulde formulier ook via e-mail opsturen naar:

[email protected]

 

U kunt uw eigen medisch dossier ook inzien via mijnmaartenskliniek.nl. Voor kinderen onder de 12 jaar kunt u als ouders/voogd toegang krijgen tot mijnmaartenskliniek.nl van uw kind. Hier vindt u informatie over mijnmaartenskliniek.nl. 


Het verzenden van persoonlijke informatie via e-mail brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege privacybescherming adviseren we u om gebruik te maken van ZIVVER, voor het digitaal verzenden van dit formulier via e-mail. Meer informatie vindt u op onze pagina ‘Veilig mailen met ZIVVER’.

We zullen uw aanvraag zo spoedig mogelijk verwerken, u kunt binnen uiterlijk vier weken een reactie verwachten. Vraagt u enkel beeldmateriaal op? Binnen een week beschikt u over het opgevraagde materiaal. 

We werken toe naar een digitaal patiëntenportaal, waar u zelf op elk gewenst moment uw gegevens kunt inzien. Als één van de eerste stappen in dit traject, kunt u versneld (binnen drie werkdagen) in digitale vorm de basisgegevens van uw medisch dossier opvragen.

Deze set basisgegevens bevat onder andere:

 • Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en BSN-nummer.
 • Verzekeringsgegevens
 • Bekende behandelaanwijzingen
 • Eerste contactpersoon
 • Laatste bekende functionele/mentale status
 • Problemen (incl. diagnoses)
 • Alle bekende: drugsgebruik/alcoholgebruik/tabaksgebruik, actuele voedingsadviezen, alerts, allergieën, medicatiegebruik, hulpmiddelen en vaccinaties
 • Laatst bekende bloeddruk/lichaamslengte/lichaamsgewicht
 • Bekende operatieve verrichtingen, ziekenhuisopnames en geplande zorgactiviteiten
 • Huisarts van de patiënt
 • Specialisten- en ontslagbrieven
 • Laboratoriumuitslagen en radiologieverslagen
 • Gebruik type implantaat

De basisgegevens bevatten geen digitale beelden van uw behandeling. Als u beeldmateriaal of een CD-ROM wilt opvragen, kunt u vooralsnog alleen gebruik maken van de procedure voor het aanvragen van het volledige dossier.


Een digitale kopie van deze basisgegevens van uw medisch dossier kunt u aanvragen via het Formulier verzoek om kopie van basisgegevens medisch dossier/digitaal. Dit formulier kunt u ook gebruiken om een verzoek in te dienen als u een patiënt vertegenwoordigt.

Het ingevulde formulier stuurt u met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of brommerrijbewijs, categorie AM) van de patiënt en, indien nodig, vertegenwoordiger(s) naar de Sint Maartenskliniek, per post:

Sint Maartenskliniek

T.a.v. Receptie - Digitaal Dossier

Postbus 9011

6500 GM NIJMEGEN

 

U kunt het ingevulde formulier ook sturen via e-mail naar:

[email protected] 

Het verzenden van persoonlijke informatie via e-mail brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege privacybescherming adviseren we u om gebruik te maken van ZIVVER voor het digitaal verzenden van dit formulier via e-mail. Meer informatie vindt u op onze pagina ‘Veilig mailen via ZIVVER’.

 

U ontvangt binnen drie werkdagen per beveiligde e-mail de basisgegevens van uw medisch dossier bij de Sint Maartenskliniek. Deze drie werkdagen gaan in vanaf het moment dat uw volledige aanvraag is ontvangen en bevestigd.

 

 

Als ouder of verzorger kunt u een verzoek indienen tot uw kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Kinderen die 16 jaar of ouder zijn, moeten hiervoor zelf een verzoek indienen.

Wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar, is het voor ons belangrijk dat beide ouders de aanvraag ondertekenen. Ook moet van beide ouders een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd worden.

Als uw kind tussen de 12 en 16 jaar oud is moet ook hij/zij de aanvraag ondertekenen. In dat geval hebben we zowel van beide ouders als het kind een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig.

Wanneer u het dossier van iemand anders dan uw kind wilt opvragen, hebben we meer informatie nodig. We delen een kopie van het dossier alleen na een machtiging van de patiënt. Daarbij hebben we een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de patiënt nodig. Stuur daarom een bewijs mee waaruit blijkt dat u de patiënt vertegenwoordigt, bijvoorbeeld een persoonlijk gerichte schriftelijke machtiging.

Het medisch beroepsgeheim is ook na het overlijden van een patiënt van toepassing. Er kan een uitzondering zijn. Bij een verzoek voor een afschrift van het medisch dossier van een overleden patiënt gelden strengere eisen. Op basis van onder andere de toelichting bij uw aanvraag, is het aan de arts om in te schatten of afgifte ‘met veronderstelde toestemming’ van de overleden patiënt geschiedt. De arts kijkt hierbij naar zowel het belang van de aanvrager als de privacybescherming van de overleden patiënt. Dit is de arts die bij de behandeling betrokken is geweest.

Als u inzage wilt in uw dossier heeft u het formulier ‘verzoek inzagerecht patiënt’ nodig. Als u dit invult kunnen wij uw verzoek verwerken. Wanneer u een patiënt vertegenwoordigt, bijvoorbeeld als ouder van een minderjarige, vult het formulier ‘verzoek inzagerecht vertegenwoordiger van de patiënt’ in. Het ingevulde formulier zendt u, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, naar de directie van het specialisme waarbinnen de specialist werkzaam is.

Patiënten van de Sint Maartenskliniek hebben het recht om hun medisch dossier aan te vullen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een afwijkende of aanvullende zienswijze van de patiënt zelf of (in het geval van een second opinion) van een andere hulpverlener. Ook kunt u als patiënt de arts verzoeken om feitelijke onjuistheden in persoonsgegevens te verbeteren. Bijvoorbeeld verkeerde adresgegevens. Een verzoek om aanvulling of verbetering richt u direct tot uw behandelaar.

Wij zullen binnen 4 weken antwoorden op uw verzoek tot aanvulling of verbetering van het dossier. We geven in ons antwoord duidelijk aan of en in hoeverre wij aan het verzoek kunnen voldoen. Als het verzoek wordt gehonoreerd zullen wij de correctie zo spoedig mogelijk in het dossier aanbrengen.

Patiënten kunnen ook vragen om vernietiging van het medisch dossier of een deel daarvan.

De Sint Maartenskliniek moet in principe binnen drie maanden aan dit verzoek gehoor geven, tenzij het verzoek tot vernietiging geweigerd wordt. Dat laatste is mogelijk, als daartegen wettelijke en/of medische-inhoudelijke bezwaren bestaan. Of als een ander dan u een aanmerkelijk belang heeft bij het bewaren van de gegevens.

U kunt een verzoek tot vernietiging van gegevens indienen via het formulier ‘verzoek om vernietiging van (deel van het) medisch dossier patiënt’. Vertegenwoordigt u een patiënt, bijvoorbeeld als ouder van een minderjarige, vul dan het formulier ‘verzoek om vernietiging van (deel van het) medisch dossier vertegenwoordiger van de patiënt’ in. Het ingevulde formulier zendt u naar het secretariaat van de Raad van Bestuur:

Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek
t.a.v. Bestuurssecretariaat
Postbus 9011
6500 GM Nijmegen