Nazorg na het ziekenhuisontslag

Het kan zijn dat u na uw opname bij ons in de Sint Maartenskliniek professionele zorg nodig heeft. Dit wordt tijdens uw opname bekeken en besproken. Vóór uw opname kunnen wij nog niet aangeven of nazorg nodig is. Wij kunnen ook nog geen plek reserveren voor u bij bijvoorbeeld een thuiszorginstelling.

Heeft u vragen over nazorg? Bel dan met de consulente via (024) 365 9659. 

Het is belangrijk dat de nazorg op tijd wordt geregeld. Denk hier dus alvast over na. Waar zou u graag naar toe willen? Denk minimaal aan twee organisaties. Zodat als de eerste keus niet lukt, u voor de tweede keus kunt gaan. Het is dus belangrijk dat u weet wat er allemaal mogelijk is. Maar ook welke zorg u zelf moet regelen en op hoe u dat kunt doen. 

Zorg voor elkaar (gebruikelijke zorg)

De huidige wet- en regelgeving gaat ervan uit dat uw huisgenoten voor u zullen zorgen wanneer u korter dan drie maanden zorg nodig heeft. Dit noemen we gebruikelijke zorg. Van gezonde (werkende) partners en/of meerjarige thuiswonende kinderen verwachten we dat ze u ondersteunen bij uw persoonlijke en huishoudelijke verzorging. U komt dus niet in aanmerking voor professionele zorg als in uw situatie gebruikelijke zorg mogelijk is.

Huishoudelijke verzorging

Heeft u huishoudelijke verzorging nodig, dan kunt u dit ruim voor uw operatie regelen via:

  • Mantelzorg in uw eigen netwerk.
  • Huishoudelijke verzorging van de thuiszorg via uw gemeente (loket WMO).
  • Bent u alleenstaand en heeft u geen mantelzorg, dan geeft de gemeente hiervoor een indicatie af. Dit is gebaseerd op een inkomensafhankelijke bijdrage die u via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunt (laten) berekenen.
  • Particuliere (zelfgeorganiseerde) huishoudelijke hulp.

Maaltijdvoorziening

Als u (tijdelijk) niet kunt koken, dan kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening. Dit kunt u het beste zelf al ruim voor de operatie regelen. U kunt via uw gemeente of sociaal wijkteam informatie krijgen over aanbieders, de verschillende mogelijkheden en de kosten.

Hulpmiddelen

Als u thuis hulpmiddelen nodig heeft, dan kunt u deze huren of kopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan krukken, een rollator, een looprek, of een toiletverhoger. Dit regelt u zelf, ruim voor uw operatie. Tijdens de pre-operatieve screening krijgt u van ons het nazorgformulier mee, waarop we alle benodigde of geadviseerde hulpmiddelen hebben aangekruist. Hiermee kunt u naar een uitleenpunt in een thuiszorgwinkel, apotheek of hulpmiddelenservice.

U kunt aan uw zorgverzekeraar vragen welke hulpmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen. Voor de operaties die we in de Sint Maartenskliniek uitvoeren, volstaat doorgaans een standaard bed (kniehoogte). Is er in uw situatie toch een ander bed nodig, dan zal onze orthopedisch consulent u daarover adviseren. Huurt u op eigen initiatief (en zonder een indicatie van ons) een hoog of een laag bed en uw zorgverzekeraar vergoedt het niet, dan brengen we de kosten bij u in rekening.

Probleem in uw woonsituatie

Als u vóór opname in de Sint Maartenskliniek problemen heeft die betrekking hebben op uw woonsituatie, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om deze op te lossen. Het gaat dan om problemen zoals geen woon- of verblijfsadres, of dat uw huis niet veilig is om daar na uw operatie te revalideren. De Sint Maartenskliniek kan hierin niet bemiddelen. U kunt wel eventueel bij uw gemeente om ondersteuning vragen. Voordat we u in de Sint Maartenskliniek gaan opereren, moeten de problemen betreffende uw woonsituatie opgelost zijn.

Welke zorg kan de orthopedisch consulent voor u regelen?

De orthopedisch consulent kan voor u persoonlijke verzorging van de wijkverpleging regelen, als u daarvoor in aanmerking komt. Verder kan hij ook een rol spelen in het regelen van andere verblijfsmogelijkheden als thuisverzorging niet mogelijk is, of onvoldoende.

Persoonlijke verzorging van de wijkverpleging: wassen en aankleden

De orthopedisch consulent beoordeelt vooraf of in uw situatie gebruikelijke zorg mogelijk is. Indien u zich door de operatie niet zelfstandig kunt wassen en aankleden en niet beschikt over gebruikelijke zorg, dan regelt de orthopedisch consulent wijkverpleging voor u persoonlijke verzorging. De kosten hiervan worden volledig onder de basisverzekering van de zorgverzekeraar vergoed. Vooraf kunt u bovendien aangeven welke organisatie uw voorkeur heeft om die verpleging te verzorgen. Houd er wel rekening mee dat we uitwijken naar een andere aanbieder als de aanbieder van uw voorkeur deze zorg niet kan bieden. Bij geen voorkeur zal onze orthopedisch consulent zelf een keuze maken. Als u al contact heeft of heeft gehad met de wijkverpleging vóór uw opname in de Sint Maartenskliniek, dan kunt u zelf, eventueel met hulp van de orthopedisch consulent, deze verpleging weer opstarten of zo nodig uitbreiden.

Andere verblijfmogelijkheden dan thuis

Als u niet naar huis kunt gaan na uw ziekenhuisontslag, zijn er de volgende verblijfsmogelijkheden:

Zorghotel
U kunt er voor kiezen om tijdelijk te verblijven in een (particulier) zorghotel. Dit kunt u voor uw opname zelf regelen. De kosten voor dit verblijf zijn meestal voor eigen rekening. Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt het (deels) vergoed. Informeer tijdig bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen of eigen bijdrage. Tevens kan de hoogte van de tarieven verschillen per zorghotel.
Als u in een dergelijke verblijfssetting nog zorg nodig heeft, dan is dat mogelijk. Zorghotels bieden naast hun reguliere voorzieningen ook persoonlijke – en verpleegkundige zorg. Zoals hulp bij wassen en aankleden, het toedienen van injecties of wondverzorging. De orthopedisch consulent kan u hierover informeren.

Eerstelijns Verblijf (ELV)
Kortdurend verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis met direct oproepbare 24 uurs zorg, valt onder de ELV. De doelstelling is altijd terugkeer naar zelfstandig wonen. De orthopedisch consulent beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt en dient deze aanvraag in bij de zorginstelling van uw voorkeur. De kosten hiervoor vallen doorgaans onder de basisverzekering en worden vergoed door de zorgverzekeraar. In sommige gevallen kan er een eigen bijdrage worden gevraagd.

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
GRZ is kortdurende revalidatiezorg in een verpleeg- of verzorgingshuis voor mensen die kwetsbaar zijn, meerdere aandoeningen hebben en die laag belastbaar zijn. Een voorwaarde hiervoor is, dat men revalideerbaar moet zijn. Multidisciplinaire zorg is hier aanwezig, zoals fysiotherapie en ergotherapie. De doelstelling is altijd terugkeer naar zelfstandig wonen. De orthopedisch consulent beoordeelt in overleg met uw arts of u in aanmerking komt voor deze zorg en dient vervolgens de aanvraag in bij de instelling van uw voorkeur. Daarnaast moet ook de arts ouderengeneeskunde van de betreffende instelling goedkeuring geven. Heeft men bijvoorbeeld een onderbeengips dan komt men niet altijd in aanmerking voor deze indicatie. Dit omdat er pas na een gipsperiode gerevalideerd kan worden. Revalideren in een verpleeghuis na ziekenhuisopname, valt onder de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.