De strategische koers die de Sint Maartenskliniek in de achterliggende jaren heeft ingezet is nog steeds ambitieus en actueel voor de komende periode. Onze missie, zoals we die al jaren volgen, blijft gelijk:

Wij worden door patiënten, verwijzers, samenwerkingspartners en zorgverzekeraars erkend als dé kliniek voor houding en beweging. Wij zorgen er samen met patiënten voor dat zij beter kunnen bewegen, functioneren en participeren in hun dagelijks leven. Dat doen we door middel van excellente medisch-specialistische zorg. We meten systematisch de resultaten van ons werk. Zo maken we onze waarde aantoonbaar en verbeteren we continu. Wij werken samen met partners in de zorgketen, met als voorwaarde dat deze samenwerking leidt tot betere of efficiëntere zorg voor patiënten. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en werken aan de beperking van zorgkosten.

Wereld verandert

Strategische koersDe kern van de Sint Maartenskliniek (waarom we zijn wie we zijn) blijft gelijk. Echter, de wereld om ons heen verandert. Niet het waarom van de Sint Maartenskliniek verandert, maar wat we doen en hoe we die dingen doen. De stem van patiënten wordt krachtiger, maatschappelijke druk om zorgkosten te verlagen wordt groter en er komen grote technologische veranderingen op de maatschappij af, die ook veel impact op ziekenhuizen zullen hebben. Wetenschappers begrijpen het menselijk lichaam steeds beter, er komen steeds meer data beschikbaar en robots kunnen steeds meer taken gaan overnemen van mensen. De rol van ziekenhuizen zal er de komende decennia fundamenteel door veranderen.
 
Welke gevolgen ontwikkelingen als deze hebben op ons ziekenhuis, is lastig te voorspellen. Maar dát maatschappelijke veranderingen ertoe leiden dat onze kliniek over 10 jaar anders is dan nu, staat vast. De Sint Maartenskliniek is immers ook niet gelijk aan die van 10 jaar geleden. Om zélf keuzes te kunnen blijven maken én om  geen volger, maar medebepaler van de toekomst te zijn, moet de Sint Maartenskliniek blijven anticiperen op wat om ons heen gebeurt en veranderen waar de maatschappij dat van ons vraagt.
 
De keuzes die we daarbij maken, passen binnen de missie, de kernwaarden en de strategische koers die we al jaren volgen. We willen de koers blijven volgen 80 jaar geleden is ingezet en die de Sint Maartenskliniek heeft gemaakt tot de excellente, innovatieve, ondernemende en mensgerichte organisatie die het nu is. De dromen en ambities van onze voorgangers brachten ons waar we nu zijn. Het is nu aan ons om deze ónze dromen en ambities waar te maken. Als je verder in beweging wilt zijn, is stilstand immers achteruitgang die niet te veroorloven is.

Uitgangspunten

De uitgangspunten binnen onze strategische koers, zoals die ook dit jaar en voorgaande jaren richtinggevend in ons handelen waren, zijn voor de komende periode als volgt:

  • De Sint Maartenskliniek focust zich op specialisatie, concentratie en groei.
  • De Sint Maartenskliniek staat voor een excellente kwaliteit van zorg; ons kwaliteitsbeleid en onze keuzes voor partners hangen daarmee samen.
  • De Sint Maartenskliniek levert excellente zorg voor en behandeling van zijn patiënten, waarbij vanuit patiënten wordt gedacht en dichtbij patiënten wordt gewerkt.
  • De Sint Maartenskliniek is een financieel gezonde, professionele en samenwerkende organisatie met een open cultuur, veel verantwoordelijkheidsbesef, up-to-date faciliteiten en een doelmatige werkwijze.