Huisregels

Op een plek waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals in de Sint Maartenskliniek, is het van belang dat iedereen meewerkt aan een sfeer waarin alle betrokkenen zich zoveel mogelijk thuis voelen.

Vandaar dat wij rekening houden met u en wij u vriendelijk verzoeken ook rekening met anderen te houden. Daarbij vragen wij u aanwijzingen van de medewerkers van de Sint Maartenskliniek op te volgen.

Gedragsregels

De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich als gast gedraagt en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Onze basisregel voor iedereen die zich binnen en/of op het terrein van de Sint Maartenskliniek is eenvoudig: behandel de ander zoals u zelf behandeld wenst te worden. Respect voor elkaar is het algemene uitgangspunt waarop deze gedragsregels zijn gebaseerd.

Bij overtreding van onze gedragsregels kunnen we u een officiële waarschuwing of ontzegging tot de toegang van het ziekenhuis als sanctie opleggen. We kunnen er ook aangifte van doen.

Bij de publieke ingangen wordt aangegeven dat er huis- en gedragsregels zijn. Onze huis- en gedragsregels vindt u hieronder en zijn ook bij de receptie opvraagbaar.

Het gebruik van alcoholische dranken is binnen de Sint Maartenskliniek beperkt toegestaan. Het gebruik en in bezit hebben van zowel hard- als softdrugs is op het hele ziekenhuisterrein verboden.

De Sint Maartenskliniek is volledig rookvrij. Binnen en op het gehele terrein van de kliniek mag niet worden gerookt. Deze regel is ook van toepassing op de elektrische sigaret. Onze belangrijkste motivatie voor een rookvrije kliniek is dat wij de gezondheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers voorop stellen. Roken heeft een slechte invloed op ieders gezondheid en op het herstel van onze patiënten. Als rookvrij ziekenhuis dragen wij bij aan een rookvrije samenleving en een goede gezondheid voor iedereen.

Tegenover de hoofdingang/ bushalte is aan de openbare weg een rookabri gecreëerd waar patiënten en bezoekers gebruik van mogen maken.

We verzoeken patiënten en bezoekers vriendelijk om de in- en uitgangen van het ziekenhuis, en van de diverse afdelingen, vrij te houden. Dit om een goede doorstroming van voetgangers, rolstoelgebruikers en patiënten op bed te garanderen. Op diverse plaatsen in de gebouwen zijn zitgelegenheden gerealiseerd, waar u bij elkaar kunt zijn.

Het is niet zonder meer toegestaan om foto’s of video-opnames te maken van anderen binnen de Sint Maartenskliniek. De kliniek is bovendien wettelijk verplicht om de privacy van haar patiënten en bezoekers te bewaken. Als u zelf foto’s of video-opnames binnen de Sint Maartenskliniek wilt maken van anderen, dan heeft u altijd vooraf toestemming nodig van de betrokken personen die gefilmd/gefotografeerd worden. Als u opnames wilt maken van uw behandeling of consult met een behandelaar, bespreek dit dan vooraf met de betrokken medewerker(s). De beelden mogen alleen voor persoonlijke doeleinden en in huiselijke kring worden gebruikt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Communicatie van de Sint Maartenskliniek, via [email protected].

 

Het opnemen van een gesprek met uw zorgverlener om dat thuis nog eens af te luisteren, kan u helpen om uw gedachten op een rij te zetten en beslissingen te nemen. U mag daarom binnen de Sint Maartenskliniek het gesprek met uw arts opnemen. Deze gesprekken kunt u gebruiken voor persoonlijke doeleinden en in huiselijke kring, bijvoorbeeld als geheugensteuntje. U mag deze opnames niet delen via de (social) media, in verband met de privacy van onze medewerkers. Wanneer u het gesprek met uw arts wilt opnemen vragen we u dit van tevoren kenbaar te maken. Respecteer hierbij te allen tijde de privacy van andere patiënten en medewerkers.

Het veroorzaken van overlast voor anderen is niet toegestaan in de Sint Maartenskliniek en op het terrein van de Sint Maartenskliniek. Patiënten en bezoekers moeten zich als goede burgers gedragen.

De Sint Maartenskliniek ziet als ‘overlast’: het hinder ondervinden van immateriële of materiële zaken door het gedrag van de patiënt of van de bezoeker(s), die betrekking hebben op het functioneren van medewerkers van de Sint Maartenskliniek en/of die de naam of uitstraling van de Sint Maartenskliniek kunnen aantasten. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

  • Het draaien van harde muziek
  • Op een zeer luide toon praten en/of schreeuwen in wachtruimten of op de afdeling
  • Hinderlijk geparkeerd staan
  • Het dumpen van afval op daarvoor niet bestemde plaatsen

De persoon die overlast veroorzaakt, wordt hierop door een medewerker van de Sint Maartenskliniek aangesproken. Weigert deze persoon om mee te werken, dan wordt de beveiliging ingeschakeld. De beveiligingsmedewerker kan vervolgens, als het nodig is, de politie inschakelen. De Sint Maartenskliniek kan hiervan ook aangifte doen bij de politie.

Agressie en intimidatie, in welke vorm dan ook, is verboden in de Sint Maartenskliniek en op het terrein van de Sint Maartenskliniek. Hieronder valt onder meer:

  • fysiek geweld, zoals schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, duwen, knijpen en haren trekken;
  • verbaal geweld, zoals schelden, beledigen, vernederen en ruzie zoeken;
  • intimidatie of afpersen, zoals het bedreigen van medewerkers om iets gedaan te krijgen of om te voorkomen dat iets wordt gedaan;
  • seksuele intimidatie, zoals seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden;
  • stalking, dat wil zeggen het achtervolgen, opwachten, lastigvallen en vertonen van hinderlijk gedrag.

Bedreigingen

Het bedreigen van medewerkers, patiënten of bezoekers is niet toegestaan in de Sint Maartenskliniek en op het terrein van de Sint Maartenskliniek. Onder bedreigingen valt voor ons: verbale en fysieke bedreiging of het betreden van het ziekenhuis in groepen van twee of meer personen, waarbij provocerend gedrag wordt vertoond.

De persoon die de bedreigingen uit, wordt hierop door een medewerker van de Sint Maartenskliniek aangesproken. Weigert deze persoon om mee te werken, dan wordt Beveiliging ingeschakeld. De beveiligingsmedewerker kan vervolgens, als het nodig is, de politie inschakelen.

Verbaal geweld

Het vertonen van verbaal geweld tegen medewerkers, patiënten, bezoekers of voorwerpen is niet toegestaan in de Sint Maartenskliniek en op het terrein van de Sint Maartenskliniek.

Onder verbaal geweld valt voor ons, in zowel persoonlijk als telefonisch contact: het niet in acht nemen van de algemene geldende fatsoennormen, zoals met stemverheffing spreken, schreeuwen, razen, tieren, lastigvallen, vloeken met/zonder kwetsende ladingen, vloeken met genitaliën of ziektes, het maken van beledigende opmerkingen, kwetsende opmerkingen maken over de afkomst, de geloofsopvatting of het uiterlijk van de betreffende persoon, of kwetsende opmerkingen met een maatschappelijke lading en het uitspreken van ernstige verwensingen. Ook kleinerende, minachtende, vernederende opmerkingen behoren tot verbaal geweld.

De persoon die het verbaal geweld uit, wordt hierop door een medewerker van de Sint Maartenskliniek aangesproken. Weigert deze persoon om mee te werken, dan wordt de beveiliging ingeschakeld. De beveiligingsmedewerker kan vervolgens, als het nodig is, de politie inschakelen. De Sint Maartenskliniek kan hiervan ook aangifte doen bij de politie.

Fysiek geweld of een poging daartoe

Het tonen van fysiek geweld of een poging hiertoe tegen medewerkers, patiënten, bezoekers of voorwerpen is niet toegestaan in de Sint Maartenskliniek en op het terrein van de Sint Maartenskliniek. Onder fysiek geweld valt voor ons: het uitvoeren van agressief gedrag, zoals slaan, schoppen, duwen, spugen, vernielen, mishandeling, fysiek contact, poging tot verwonding, het gebruik van wapens, het gooien met voorwerpen, geweld met gevaarlijke voorwerpen of met wapens, het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen of zware mishandeling.

Bij het tonen van fysiek geweld wordt de betreffende persoon hier op aangesproken door een medewerker van de Sint Maartenskliniek. Indien de persoon weigert mee te werken, wordt Beveiliging ingeschakeld. Er komt dan een beveiligingsmedewerker die de politie kan inschakelen.

Het discrimineren van medewerkers, patiënten of bezoekers is niet toegestaan binnen en/of op het terrein van de Sint Maartenskliniek. U mag anderen niet ongelijk behandelen, belachelijk maken en/of achterstellen of uitschelden van mensen op basis van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, kleding, uiterlijk, handicap of op welke grond dan ook.

Toon respect en begrip voor elkaar en behandel de ander zoals u zelf behandeld wilt worden.

Bij het discrimineren van medewerkers of anderen wordt de betreffende persoon hier op aangesproken door een medewerker van de Sint Maartenskliniek. Indien de persoon weigert mee te werken, wordt Beveiliging ingeschakeld. Er komt dan een beveiligingsmedewerker die de politie kan inschakelen. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

U mag geen gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens (zoals slag-, steek of vuurwapens) bij u dragen in de Sint Maartenskliniek en op het terrein van de Sint Maartenskliniek. Deze worden altijd afgenomen en in bewaring genomen door de beveiliging van de Sint Maartenskliniek en de politie. Bovendien kunnen we u de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen. Voorbeelden van gevaarlijke voorwerpen en wapens zijn: stiletto's, valmessen en vlindermessen, boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, katapulten, vuurwapens, et cetera.

Als we zien dat een patiënt of een bezoeker een of meerdere gevaarlijk voorwerp(en) bij zich heeft of draagt, wordt altijd de beveiliging ingeschakeld. Het voorwerp wordt vervolgens ‘op naam’ in bewaring genomen, waarna de betreffende persoon het na behandeling/bezoek/ontslag op afspraak weer kan ophalen bij Beveiliging. Weigering om het gevaarlijke voorwerp in te leveren, zien wij als fysiek geweld. We kunnen daarop de politie inschakelen.

Het dragen van verboden wapens wordt door de Sint Maartenskliniek niet geaccepteerd. Bij ontdekking van het dragen of in bezit hebben van een of meerdere wapen(s), neemt de medewerker direct contact op met Beveiliging, die het wapen/de wapens altijd in bewaring neemt. De Beveiliging houdt één of meerdere wapen(s) in bewaring, ten behoeve van overdracht ‘op naam’ aan de politie. Bij het merendeel van de gevallen schakelt de Beveiliging de politie direct in, waarop de politie het wapen onmiddellijk in beslag kan nemen. De procedure wordt gevolgd door aangifte ‘op naam’.

U mag niet stelen en geen eigendommen van anderen vernielen. Bij diefstal en vandalisme doet de Sint Maartenskliniek zonder meer aangifte bij de politie. De kosten verhalen we op de dader.

Bij (vermoeden van) diefstal schakelt de betreffende medewerker meteen Beveiliging in. De persoon wordt op zijn/haar gedrag aangesproken, samen met Beveiliging. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Het vernielen van eigendommen van de Sint Maartenskliniek, medewerkers, patiënten en bezoekers is niet toegestaan in de Sint Maartenskliniek en op het terrein van de Sint Maartenskliniek.

Onder het vernielen van eigendommen valt voor ons: het met opzet of voorbedachte rade stuk maken van voorwerpen, waar de dader geen eigenaar van is.

Mocht u onbedoeld schade veroorzaken aan eigendommen van het ziekenhuis, dan verwachten wij van u dat u dit meldt bij de receptie van het ziekenhuis.

U wordt geacht zelf over uw eigendommen te waken. De Sint Maartenskliniek is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

Ter bewaking van uw en onze veiligheid en de beveiliging van uw en onze eigendommen is er cameratoezicht in en om het ziekenhuis. Het cameratoezicht voldoet aan de geldende privacyregelgeving.

De enige dieren die toegang hebben tot de kliniek zijn hulphonden. In enkele ruimtes kunnen ook hulphonden niet naar binnen, zoals isolatiekamers of steriele ruimtes.

Het gebruik van open vuur en vuurwerk is, incl. fop- en schertsvuurwerk (Vuurwerkbesluit, categorie F1) zoals fonteinen, fakkels, sterretjes, in het ziekenhuis niet toegestaan. Het invoeren en gebruiken van elektrische kooktoestellen en bak- en grillplaten is eveneens niet toegestaan. Het document Basisprincipes brandveiligheid geeft een volledig overzicht van de gedragsregels brandveiligheid. Dit document ligt ter inzage bij de receptie.

Het gebruik van het WIFI netwerk SMK-Gast is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk en legaal internetgebruik. Het is niet toegestaan om hardware als routers, accespoints, hubs, etc. te koppelen aan het netwerk van de Sint Maartenskliniek.

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u om geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden in de te verzenden data.

De gedragsregels die gelden binnen De Sint Maartenskliniek bewaakt de Sint Maartenskliniek ook op de social media platformen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn of haar mening vrij kan uiten. Echter uitingen van discriminatie, belediging en bedreiging naar onze medewerkers en patiënten toe, worden niet getolereerd en afgehandeld zoals eerder in deze huis- en gedragsregels is beschreven.

Let op!

De aanwijzingen van de medewerkers van Beveiliging en van andere medewerkers van de Sint Maartenskliniek moeten altijd worden opgevolgd. Bij overtreding van de gedrags- en huisregels kan de Sint Maartenskliniek u een officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot het ziekenhuis als sanctie opleggen. In het laatste geval mag u alleen nog voor acute zorg nog in het ziekenhuis komen. Bij overtreding van de gedrags- en huisregels kunnen we ook aangifte doen bij de politie.