Download dit plan

Screening en advies over zorg en onderwijs

Met een multidisciplinair team vertalen we bij ZOOM-IN de sterke en zwakke kanten van het kind vanuit motorisch, communicatief, cognitief en gedragsmatig perspectief naar een concreet handelingsadvies. Het traject van intake, tweedaagse screening en advies voor behandelaars, school en thuis is een kortdurend traject.

ZOOM-IN is een afkorting voor Zorg en Onderwijs Op Maat Integraal. Het is de naam van ons expertisecentrum waarin de Sint Maartenskliniek, de St. Maartenschool en Punt Speciaal samenwerken om ouders/verzorgers en school advies te geven over zorg en onderwijs aan de hand van de resultaten van de screening van het kind.

Contactgegevens

Telefoonnummer: (024) 327 27 17
E-mail: [email protected]


ZOOM-IN is samengesteld uit de volgende onderdelen:

Zorg en Onderwijs: snel in beeld brengen van sterke en zwakke punten in het functioneren van het kind op de vier aandachtsgebieden motoriek, cognitie, communicatie en gedrag. Verduidelijking van de (hulp)vraag en ondersteuning van kind en ouders/verzorgers bij screening, (éénmalige) begeleiding en vertaling van adviezen (zowel thuis als op school).

Op Maat: de (hulp)vraag van kind en ouders/verzorgers is sturend en praktisch advies in dagelijkse omgeving waarin het kind zich ontwikkelt is het resultaat.

Integraal: het gaat om het kind en diens totale functioneren en de afstemming van zorg, onderwijs en begeleiding.

Wat doen we wel?

Met een multidisciplinair team vertalen we bij ZOOM-IN de sterke en zwakke kanten van het kind vanuit motorisch, communicatief, cognitief en gedragsmatig perspectief naar een concreet handelingsadvies. Het traject van intake, tweedaagse screening en advies is een kortdurend traject.

Wat doen we niet?

Wij screenen niet op dyslexie, ADHD, autisme of andere leer- of gedragsstoornissen. Wel nemen wij de observaties tijdens de screening en de informatie die ouders/verzorgers en leerkracht aanleveren mee in ons advies.

Onze behandeling

print

ZOOM-IN is voor schoolgaande kinderen tot 16 jaar, die het lastig vinden om net zo goed mee te komen als hun leeftijdsgenootjes met bijvoorbeeld gymmen, buiten spelen, schrijven, lezen, rekenen, opletten in de klas, praten of om vriendjes te maken. Er dient te allen tijde een motorische en/of medische vraag te zijn.

print

Voor een aanmelding bij ZOOM-IN is een verwijzing nodig van een huisarts, jeugdarts of specialist. Verder moet toestemming gevraagd worden aan het Samenwerkingsverband van school. Het Samenwerkingsverband is namelijk verantwoordelijk voor de financiering van het natraject (onderwijsgelden).
Nadat wij de verwijzing hebben ontvangen, sturen wij ouders/verzorgers een informatiebrief en twee pakketjes met meerdere vragenlijsten. Het is de bedoeling dat ouders het pakketje vragenlijsten dat bestemd is voor school, zelf aan de leerkracht of intern begeleider geven.

print

Het eerste deel van een traject bij ZOOM-IN bestaat uit een intake bij de arts, waarbij de ouders/verzorgers het eerste deel aanwezig zijn. Het tweede deel hebben de ouders/verzorgers een gesprek met de kind-ouderondersteuner en de orthopedagoog. In dit gesprek wordt het hele traject nog eens doorgenomen en worden de hulpvragen van het kind, de ouders/verzorgers en school besproken. Op basis van de door ouders/verzorgers en school aangeleverde informatie en met de gegevens van de intake bekijken onze orthopedagoog, arts en kind-ouderondersteuner of uw kind voor een vervolg in de vorm van een tweedaagse multidisciplinaire screening bij ZOOM-IN in aanmerking komt. Ouders worden van dit besluit telefonisch op de hoogte gebracht.
Als het kind gescreend kan worden, wordt in overleg met ouders/verzorgers hiervoor een datum gepland. Twee weken na de screening zullen arts, orthopedagoog en kind-ouderondersteuner de uitslagen van het onderzoek en de daarmee samenhangende adviezen in een adviesgesprek met de ouders/verzorgers toelichten. De leerkracht of intern begeleider is bij dit gesprek van harte welkom.

Tijdens de screening krijgt het kind te maken met een multidisciplinair team. Het team van ZOOM-IN bestaat uit de volgende professionals die elk een eigen taak in de screening hebben:

De revalidatie-/jeugdarts
Bij ZOOM-IN werken een revalidatiearts en een jeugdarts. Een van deze artsen neemt tijdens de intake een neuromotorisch onderzoek af, doet een ogentest en een gehoortest en neemt een medische anamnese af. Dit om een beter beeld te krijgen van de medische voorgeschiedenis van het kind, de huidige medische situatie en het neurologisch functioneren. De artsen zijn voorzitter bij het multidisciplinair overleg en zij zijn altijd aanwezig bij het adviesgesprek met de ouders/verzorgers (en eventueel de school).

De kind-ouderondersteuner
De kind-ouderondersteuner is het aanspreekpunt en de contactpersoon voor de ouders/verzorgers en vertegenwoordigt in het team het belang van het kind. Zij heeft tijdens de screening nogmaals een kort gesprek met de ouders/verzorgers. De kinder-ouderondersteuner zit tevens bij het adviesgesprek en treedt ook op als trajectbegeleider.

De logopedist
Tijdens de logopedische screening vormt de logopedist zich op basis van verschillende onderzoeken, testen en observatie een zo compleet mogelijk beeld. Bijvoorbeeld van de communicatieve vaardigheden van het kind, de articulatievaardigheden, de mondmotorische vaardigheden en de eet- en drinkvaardigheden. De logopedist schrijft een verslag met bevindingen en geeft daarbij adviezen. De uitkomsten en adviezen worden aan de ouders/verzorgers teruggekoppeld in het adviesgesprek.

De fysiotherapeut
Tijdens de fysiotherapeutische screening neemt de fysiotherapeut een motorische test af, waarbij de fijne en de grove motoriek van het kind vergeleken worden met die van leeftijdsgenoten. Daarnaast voert de fysiotherapeut (afhankelijk van de hulpvraag) aanvullend kinderfysiotherapeutisch onderzoek uit. De resultaten hiervan worden in eerste instantie besproken met het team en later tijdens het adviesgesprek met de ouders/verzorgers.

De orthopedagoog
De orthopedagoog is betrokken bij de intake en bij de besluitvorming rondom de aanmelding voor screening en heeft de supervisie over de opzet en uitvoering van het psychodiagnostisch onderzoek en de eindrapportage. Vragen rondom de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling worden nader onderzocht en voor zover mogelijk beantwoord. Tijdens de afname van het onderzoek door de psychologisch medewerker word het kind door de orthopedagoog enige tijd geobserveerd. De orthopedagoog neemt deel aan de multidisciplinaire teambespreking en bespreekt de resultaten van onderzoek en adviezen in het adviesgesprek met ouders/verzorgers (en eventueel school). Ten slotte bespreken de orthopedagoog en de functionaris die het natraject op school verzorgt (ambulant begeleider van PPO) de samenvatting van de verzamelde gegevens, het resultaat van het teamoverleg en de bevindingen van het adviesgesprek.

De psychologisch medewerker
De psychologisch medewerker neemt een intelligentieonderzoek af om inzicht te krijgen in onder andere de schoolse vaardigheden, aandacht, informatieverwerking en taakaanpak van het kind. Het gedrag van het kind wordt aan de hand van een observatie en de gedragsvragenlijst, die zowel door ouders/verzorgers als door de leerkracht wordt ingevuld, besproken in het team. Vervolgens koppelt de orthopedagoog de resultaten hiervan in het adviesgesprek terug.

De ergotherapeut
De ergotherapeut neemt het ergotherapeutische onderzoek af. Binnen dit onderzoek wordt (afhankelijk van de leeftijd van het kind) onder andere gekeken naar: schijfvoorwaarden en het schrijven, activiteiten van het dagelijks leven, kleutervaardigheden, motorische coördinatie, basismotoriek, fijne motoriek en het planmatig handelen. De ergotherapeut schrijft een verslag met bevindingen en geeft daarbij adviezen. De uitkomsten en adviezen worden met ouders/verzorgers besproken in het adviesgesprek.

De maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker heeft een gesprek met ouders/verzorgers om zicht te krijgen op de life-events van het gezin, de sociale situatie en de gezinskenmerken/communicatiepatronen. De maatschappelijk werker vraagt ook naar de ontwikkelingsstadia van het kind van geboorte tot heden, bijzonderheden in gedrag, sociale contacten en bijzonderheden ten aanzien van onderwijs. Vervolgens maakt de maatschappelijk werk een sociaal rapport op met de gegevens van het screeningsformulier. De maatschappelijk werker kan ook adviezen geven voor opvoedingsondersteuning. De informatie die ouders/verzorgers geven wordt vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden.

De secretaresse
De secretaresse ontvangt kind en ouders/verzorgers bij aankomst en laat zien waar u de komende dagen zult zijn. Zij maakt na binnenkomst een foto van het kind en vraagt om legitimatie van het kind. Zij werkt vlak bij de wachtruimte en ouders/verzorgers en kind kunnen altijd bij haar terecht voor vragen en een luisterend oor.

print

De motorische hulpvraag moet op de voorgrond staan. Het dagelijks leven van het kind, thuis of op school, kan daardoor verstoord raken. Op basis van de hulpvraag brengen we alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind in kaart.
Vragen van ouders/verzorgers aan ons zijn onder te verdelen in vier categorieën:

  • Vragen over de oorzaak van een belemmering.
  • Vragen om de belemmering nader in kaart te brengen.
  • Vragen om advies over hoe met belemmeringen om te gaan.
  • Vragen om advies en aanzien van begeleiding, behandeling en ondersteuning.
print

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de diagnostiek op de locatie van de Sint Maartenskliniek. Ouders/verzorgers wordt aangeraden voor de zekerheid de verzekeringsvoorwaarden voor ‘revalidatie’ te controleren.

Het natraject van ZOOM-IN wordt bekostigd uit onderwijsgelden. Hiervoor moeten ouders/verzorgers toestemming vragen aan school/samenwerkingsverband. Het formulier voor deze toestemming krijgen ouders/verzorgers samen met de overige vragenlijsten voor school toegestuurd. Als school/samenwerkingsverband geen goedkeuring geeft, hebben ouders/verzorgers nog de mogelijkheid om de bekostiging van het natraject voor eigen rekening te nemen.

print

Zijn er na het lezen nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het secretariaat van ZOOM-IN (024-327 27 17).

E-mailen kan ook. Stuur een bericht naar [email protected].

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.