Rechten en plichten

Binnenkort komt u naar de Sint Maartenskliniek. Om uw bezoek voor u en voor ons zo soepel mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als patiënt.

Maar dat niet alleen. U heeft als patiënt waarschijnlijk bepaalde verwachtingen ten aanzien van de behandeling, verzorging en onze organisatie in het algemeen. Daarom brengen we u ook graag op de hoogte van de rechten en plichten van de zorgverlener: iedereen die werkzaam is in onze kliniek.

In de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van zowel patiënten als zorgverleners vastgelegd. De belangrijkste rechten en plichten die hieruit voortvloeien beschrijven wij hieronder. Daarnaast is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd, ter bescherming van uw privacy. Ook deze informatie vindt u hieronder.

Goede behandeling en zorg

U heeft recht op zorgvuldige zorg en behandeling, passend bij de aandoening.

Informatierecht

U heeft recht op goede informatie van de zorgverlener over uw ziekte of aandoening en de mogelijke behandelingen en risico’s. De zorgverlener moet duidelijk en voor de patiënt begrijpelijk uitleggen wat er gaat gebeuren en waarom. De informatie dient voldoende inzicht te verschaffen om te kunnen beslissen of men een bepaalde behandeling wil ondergaan. De zorgverlener stemt de informatie zo goed mogelijk af op uw individuele situatie en wensen. Daarbij respecteren wij uw persoonlijke waarden en geloofsovertuiging.

Heeft u meer informatie nodig of begrijpt u de informatie niet helemaal? Geef dit dan duidelijk aan. Als het nodig is, kan de zorgverlener een tolk inschakelen. U kunt het ook aangeven als u geen informatie wilt. De zorgverlener zal dit respecteren, zolang het niet nadelig is voor uzelf of voor anderen.

Geven van toestemming

Op basis van de informatie die de zorgverlener u geeft, kunt u wel of geen toestemming geven voor de behandeling. U mag een behandeling afwijzen of u kunt een alternatieve behandeling kiezen. De zorgverlener moet de keuze van de patiënt respecteren en mag hem niet aan zijn lot overlaten. De patiënt kan altijd op zijn keuze terugkomen.

De zorgverlener vraagt u niet steeds uitdrukkelijk om uw toestemming. Voor bepaalde ingrijpende behandelingen vraagt de zorgverlener wel apart om uw toestemming en noteert dit dan in het patiëntendossier. Het gaat om risicovolle behandelingen zoals een operatie, het gebruik van verdovingen, het toedienen van bloed, of bepaalde risicovolle medicatie.
Als de toestemming niet goed met de patiënt zelf kan worden besproken, dan leggen we deze keuze voor aan uw wettelijke vertegenwoordiger.

Uw medisch dossier

In het kader van uw behandeling is de Sint Maartenskliniek verplicht om een medisch dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens over u opgenomen. Ook afschriften van correspondentie met uw huisarts en eventuele andere specialisten worden in dit dossier bewaard. De algemene bewaartermijn van een medisch dossier is vijftien jaar na het laatste contact tussen ziekenhuis en patiënt. Zowel de hulpverlener als de patiënt kan bewerkstelligen dat het dossier langer bewaard wordt. U heeft het recht om:

  • Het dossier in te zien
  • Een kopie van het dossier te ontvangen
  • Zelf uw dossier aan te vullen of wijzigen
  • Het dossier te laten vernietigen, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander

Op de pagina Medisch dossier opvragen vindt u alle informatie over de procedure bij het opvragen van uw dossier.

Privacy

Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uitsluitend uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in uw gegevens. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag informatie over u verstrekt worden aan derden.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek en klachtenafhandeling. Voor informatie betreffende uw zeggenschap over het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek verwijzen we u naar de pagina Wetenschappelijk onderzoek.

Het recht op privacy houdt ook in dat medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Ook kunt u vragen om in een aparte ruimte een gesprek te voeren met uw zorgverlener. Uw privacy moet door onze medewerkers zoveel mogelijk worden gerespecteerd.

In kader van de privacy mogen onze medewerkers alleen communiceren over uw zorg met de door u opgegeven contactpersonen. Deze kunt u laten registreren bij de receptie of bij de balie van de polikliniek. Alleen de opgegeven contactpersonen en u mogen afspraken verzetten of over uw zorg communiceren met onze medewerkers.

Recht op vertegenwoordiging

Kunt u zelf niet (goed) beslissen, bijvoorbeeld door uw lichamelijke of geestelijke toestand, dan mag u zich als patiënt laten vertegenwoordigen. De arts moet in dat geval uw vertegenwoordiger over uw gezondheidstoestand informeren en de vertegenwoordiger om toestemming vragen voor de behandeling of het onderzoek. Uw echtgenoot of partner is in dit geval bevoegd u te vertegenwoordigen. Als deze er niet is kunnen uw ouders, uw kinderen, uw broer of zus u vertegenwoordigen. Deze persoon neemt dan de beslissingen betreffende uw behandeling.

Wilsverklaring opstellen

In een schriftelijke wilsverklaring kunt u vastleggen hoe u behandeld wilt worden in het geval u wilsonbekwaam wordt. Deze verklaring moet vrijwillig door u zijn opgesteld op een moment waarop u wilsbekwaam bent. In het algemeen geldt dat een arts volgens deze verklaring dient te handelen. De arts kan echter afwijken van hetgeen in de verklaring wordt gesteld, wanneer daarvoor gegronde redenen zijn. Bijvoorbeeld wanneer met spoed gehandeld moet worden en er geen tijd is om na te gaan of er een verklaring is of de inhoud ervan goed te bekijken. Dan zal de arts naar beste weten handelen. Bent u in het bezit van een wilsverklaring, dan kunt u dit melden aan uw arts.

Reanimeren

In ons ziekenhuis geldt een reanimatiebeleid (protocol). Dit houdt in dat u gereanimeerd wordt wanneer u getroffen wordt door een onverwachte en acute hart- en/of ademstilstand. Hierbij gaat het om hartmassage en beademing. Reanimatie moet snel gebeuren om beschadiging van de hersenen door zuurstofgebrek zo goed mogelijk te voorkomen. Er zijn twee redenen waarom een arts de beslissing neemt om niet te reanimeren:

  • Wanneer u zelf aan uw behandelend arts schriftelijk of mondeling hebt aangegeven dat u in geval van hartstilstand niet gereanimeerd wilt worden.
  • Wanneer de arts een minimaal levensverlengend effect verwacht van de reanimatiepoging of slechts een levensverlengend effect met ernstige geestelijke/lichamelijke schade. De arts brengt u vooraf op de hoogte van dit besluit.

Uitzondering

Op de operatiekamer en de uitslaapkamer wordt in principe altijd gereanimeerd. Ook als u specifiek heeft aangegeven dat u bij een hartstilstand niet gereanimeerd wilt worden.
Bij een operatie worden hart en ademhaling vaak kunstmatig op gang gehouden. Wanneer er een hartstilstand optreedt, is het dan niet altijd zeker of dit spontaan gebeurt, of als gevolg van de operatie of de narcose. Bovendien is in de meeste gevallen het probleem snel en goed te verhelpen, daarom gelden hier andere regels rondom reanimatie.

Wilt u niet gereanimeerd worden?
Geef dit dan zelf aan bij uw behandelaar; deze noteert het in uw patiëntendossier. Met uw wens wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, maar in een acute situatie zal altijd eerst gestart worden met reanimatie, totdat men uw dossier heeft kunnen raadplegen. Wilt u zeker zijn dat uw wens direct wordt gerespecteerd? Draag dan een niet-reanimeren penning.
U kunt altijd bij uw arts terugkomen op een eerder genomen besluit. Geef dit dan aan bij uw arts.

Recht op een second opinion

U heeft het recht om een tweede mening (second opinion) te vragen van een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld wanneer u een oordeel of advies wilt van een andere deskundige dan uw eigen arts. Informeer bij uw zorgverzekeraar of de second opinion wordt vergoed.

Duidelijk informeren

Als patiënt moet u de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Daarnaast wordt van u verwacht dat u binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener opvolgt.

Plicht tot betaling

Als patiënt moet u betalen voor de diensten van de hulpverleners. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar of het consult, onderzoek of de behandeling vergoed wordt. Heeft u geen zorgverzekering afgesloten dan moet u vooraf of op de dag van de afspraak de behandeling betalen.

Identificatieplicht

Als gevolg van de wettelijke identificatieplicht moet u zich in het ziekenhuis kunnen identificeren. U moet op verzoek een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of brommerrijbewijs, categorie AM) kunnen tonen. Bij een eerste afspraak vragen we altijd naar uw identiteitsbewijs.

Social media

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van de Sint Maartenskliniek vindt. U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u in de Sint Maartenskliniek heeft gemaakt op social media zetten. Hiervoor moet u altijd toestemming vragen aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen. Wees u bewust van het karakter van social media. Alles wat u op internet plaatst is (en blijft) vindbaar. Plaats niets op social media dat u, andere patiënten of medewerkers van de Sint Maartenskliniek kan schaden.

Normaal gesproken zijn ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een kind dat nog geen 18 jaar is. Dit betekent dat een kind tot die leeftijd onder het gezag van de ouders staat en dat de ouders voor het kind beslissen. Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg. De WGBO verdeelt minderjarigen in drie leeftijdscategorieën en regelt voor elke categorie de rechten van het kind en die van de ouders.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Een kind jonger dan 12 jaar wordt wettelijk vertegenwoordigd door de ouders. Beslissingen over de behandeling worden door de ouders genomen. Bij een beslissing is het belang van het kind het belangrijkst. Ouders en zorgverleners moeten rekening houden met de wensen van het kind.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar

In deze leeftijdscategorie hebben ouders en kind samen de verantwoordelijkheid. Ze nemen samen beslissingen over behandeling, verpleging en verzorging. Ze moeten beiden toestemming geven.

Kinderen vanaf 16 jaar

Een kind vanaf 16 jaar is handelingsbekwaam. Dit betekent dat jongeren van 16 tot 18 jaar zelfstandig mogen beslissen over behandeling, verpleging en verzorging. Zonder dat de ouders of voogd toestemming moeten geven.

Voor meer informatie over rechten en plichten van minderjarigen verwijzen wij naar de website www.kindenziekenhuis.nl.

Rechten van de zorgverlener

Een zorgverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt of andere zorgverlener hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid speelt daarbij een grote rol. Een zorgverlener mag weigeren om een behandeling uit te voeren, wanneer hij van mening is dat deze medisch niet noodzakelijk is.

Plichten van de zorgverlener

Een zorgverlener moet goede zorg verlenen en moet medisch noodzakelijke zorg geven. Daarnaast moet elke hulpverlener een medisch dossier bijhouden, met alle gegevens over de behandelingen die hij elke patiënt heeft gegeven.

Binnen de Sint Maartenskliniek zijn organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om de gegevens van patiënten te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De regels hebben zowel betrekking op papieren als digitale gegevens. Deze regels zien erop toe dat dossiers veilig worden opgeborgen, dat de gegevens niet verloren gaan en dat ze niet in onbevoegde handen komen. Hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben alleen toegang tot gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.