Menu

Iedereen in Nederland heeft een zorgverzekering. Dat is wettelijk verplicht. Maar niet iedere verzekering dekt dezelfde zorgkosten. Er kunnen aanvullende of beperkende voorwaarden gelden voor vergoedingen.

Daarom is het belangrijk dat u uw polisvoorwaarden goed doorleest. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. De Sint Maartenskliniek heeft voor 2020 met alle verzekeraars (en budgetpolissen) een contract afgesloten. Dat betekent dat de kosten voor uw behandeling bij onze kliniek worden vergoed door deze verzekeraars. Dit geldt echter alleen als u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist heeft. Als u geen verwijzing heeft, komen de kosten namelijk voor uw eigen rekening. Dit geldt nadrukkelijk niet voor een acute hulpvraag op onze Acute Zorgpoli.

In onderstaand overzicht staan de zorgverzekeraars waarmee de
Sint Maartenskliniek voor 2020 afspraken heeft gemaakt.

Wilt u weten welke labels er onder de verschillende zorgverzekeraars vallen?
Bekijk dan de lijst met zorgverzekeraars en bijbehorende labels/volmachten.

ASR
Caresq/IptiQ/EUCARE
CZ
DSW
Menzis
VRZ (voorheen Multizorg)
VGZ
Zilveren Kruis

Als uw zorgverzekeraar niet genoemd wordt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of met ons via dit formulier.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent voor 2020 dat u de eerste €385,- van de zorg uit het basispakket zelf betaalt. Een consult bij de huisarts valt niet onder het eigen risico. Maar als de huisarts medicijnen voorschrijft, of een aanvraag doet voor bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek of een röntgenfoto, dan worden deze kosten wel verrekend met het eigen risico. De kosten tot €385,- moet u zelf betalen. Daarna betaalt uw verzekeraar de kosten.

Aanvullend eigen risico

Naast het verplichte eigen risico bieden zorgverzekeraars de mogelijkheid om te kiezen voor een aanvullend vrijwillig eigen risico. U betaalt dan een lagere maandpremie. Voor 2020 kan uw eigen risico oplopen tot maximaal €885,-, afhankelijk van het zorgverzekeringspakket dat u heeft gekozen.

Nota

De Sint Maartenskliniek stuurt de factuur voor uw zorgkosten rechtstreeks naar uw verzekeraar. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend. Wanneer de verzekeraar dit doet verschilt. Het kan dus een paar maanden duren voor u de rekening bij uw verzekeraar moet betalen. Het bedrag dat u betaalt wordt in mindering gebracht op het eigen risico. Zodra u het maximum eigen risicobedrag hebt betaald, betaalt de zorgverzekeraar de rest van het jaar uw zorgkosten.

Let op! Soms krijg u meerdere rekeningen voor uw behandeling. Dit komt door de landelijke 'sluitregels'. Die regels bepalen wanneer een traject wordt afgesloten en een vervolgtraject wordt geopend. De begindatum van ieder traject is bepalend voor het jaar waarin deze rekening met uw eigen risico wordt verrekend.

Meer informatie

Voor meer informatie over uw ziekenhuisbezoek en het eigen risico raadpleegt u de website van de NZa.

De Sint Maartenskliniek brengt de kosten voor een ziekenhuisbehandeling in rekening aan de hand van administratieve codes, de zogenaamde DBC zorgproducten. Een DBC zorgproduct wordt opgebouwd uit de diagnose en de behandelingen/onderzoeken die worden uitgevoerd. In Nederland zijn er ongeveer 4.400 verschillende DBC zorgproducten. Binnen de Sint Maartenskliniek worden hiervan ruim 700 gebruikt.

Registratie van zorgproducten en verrichtingen

De zorg die u ontvangt, wordt administratief vastgelegd in uw patiëntendossier. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft landelijke regels opgesteld die bepalen wanneer de Sint Maartenskliniek een zorgtraject mag openen. Ook het sluiten van deze trajecten is landelijk vastgesteld ('sluitregels'). Hierdoor bestaan zorgtrajecten uit meerdere subtrajecten. Een subtraject mag vanaf 2015 maximaal 120 dagen duren, maar bijvoorbeeld bij een operatie, opname of bepaalde specifieke behandeling kan dit ook korter zijn.

Door deze sluitregels worden bij één zorgvraag (klacht) dus meerdere subtrajecten (kleine onderdelen) vastgelegd, die los van elkaar in rekening worden gebracht. Dit betekent dus dat u in veel gevallen meerdere rekeningen van ons ontvangt, in plaats van één. Uiteraard zijn de bedragen die in rekening worden gebracht hierop afgestemd. Dit gebeurt in overleg met uw zorgverzekeraar.

Let wel: als u in de Sint Maartenskliniek voor meerdere zorgvragen wordt behandeld, wordt voor elke zorgvraag een nieuwe diagnose gesteld en een nieuwe zorgvraag vastgesteld in uw dossier, volgens de landelijke richtlijnen.

Effect landelijke sluitregels op uw eigen risico

Het jaar van de startdatum van uw subtraject bepaalt voor welk jaar uw eigen risico wordt aangesproken. Door deze landelijke sluitregels kan het dus zijn dat de begindatum van verschillende subtrajecten (voor dezelfde zorgvraag) in verschillende kalenderjaren valt. In dat geval wordt uw eigen risico van meerdere jaren aangesproken.

De Sint Maartenskliniek maakt jaarlijks met zorgverzekeraars afspraken over de prijzen van alle DBC zorgproducten. Voor revalidatiebehandelingen gelden hierbij wettelijke maximumtarieven.

Rekening

In de meeste gevallen worden de kosten voor een behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Indien dit niet het geval is krijgt u de rekening voor uw behandeling van de Sint Maartenskliniek en dient u deze zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren. De prijs voor een DBC zorgproduct bestaat uit een component ter dekking van de ziekenhuiskosten en een component ter dekking van het honorarium van de medisch specialist. De prijs voor een DBC zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde van de kosten die voor dit zorgproduct worden gemaakt. Dit betekent dat de werkelijke kosten van uw behandeling kunnen afwijken van de gemiddelde kosten. Naast de DBC zorgproducten zijn er zogenaamde overige zorgproducten. Deze producten worden apart in rekening gebracht. Het betreft hier bijvoorbeeld dure geneesmiddelen en aanvragen voor laboratorium- en radiologisch onderzoek door huisartsen.

Verschillende locaties

De kosten voor een behandeling zijn binnen de Sint Maartenskliniek niet locatiegebonden. Dat betekent dat voor een behandeling onafhankelijk van de locatie een zelfde tarief in rekening wordt gebracht.

Van röntgenfoto tot rekening

De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In dit filmpje legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

Onderstaand vindt u de prijslijst die de Sint Maartenskliniek hanteert voor de DBC en overige zorgproducten. Als uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de Sint Maartenskliniek dan kunnen lagere prijzen gelden dan de lijst weergeeft. Uw zorgverzekeraar kan u hierover meer vertellen.

Standaard prijslijst Sint Maartenskliniek 2019

Standaard prijslijst Sint Maartenskliniek 2020

 

Veelgestelde vragen over tarieven en vergoedingen

Heb ik een 'eigen risico' voor de medisch specialistische zorg?

De behandeling van uw zorgvraag, bij één van de specialismen van de Sint Maartenskliniek valt onder de categorie 'medisch specialistische zorg'. Dat heeft in principe altijd gevolgen voor uw eigen risico, tenzij u in dat kalenderjaar al zorg heeft afgenomen die volledig ten laste is gegaan van uw eigen risico.

De zorgverzekeraar houdt het eigen risico bij. Iedere verzekerde heeft een wettelijk verplicht minimaal eigen risico. Bij ziekenhuiszorg bepaalt de startdatum van het traject over welke periode u uw eigen risico betaalt. Dit is gebaseerd op landelijke regelgeving. U kunt niet zonder meer aannemen dat een bezoekdatum in 2020 ook automatisch betrekking zal hebben op uw eigen risico van dat jaar.

Hoe hoog is het eigen risico?

Iedere verzekerde heeft een wettelijk verplicht minimaal eigen risico. Dit betekent dat u binnen een kalenderjaar altijd zelf het eigen risico moet betalen voor zorgkosten die onder de basisverzekering vallen. Het wettelijk eigen risico wordt jaarlijks landelijk bepaald op Prinsjesdag en voor 2020 is dat €385,-. Het kan zijn dat u een lagere premie betaalt in combinatie met een hoger eigen risico. Dat is een keuze die u heeft gemaakt bij het afsluiten van uw verzekering. Als u vragen heeft over uw eigen risico, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Heb ik een verwijzing nodig voor een bezoek aan de polikliniek van de Sint Maartenskliniek?

Alle patiënten (met uitzondering van spoedgevallen) die voor een diagnose of ziekenhuisbehandeling naar de Sint Maartenskliniek komen, hebben een verwijzing nodig. Voor een bezoek aan onze polikliniek heeft u dus ook een verwijzing nodig. Dit kan een papieren verwijzing zijn of een digitale verwijzing via Zorgdomein (applicatie waarmee huisartsen patiënten digitaal naar een ziekenhuis verwijzen).

Zonder een - op naam van de Sint Maartenskliniek en specialisme gestelde - verwijzing kan de Sint Maartenskliniek de factuur niet aan uw zorgverzekeraar sturen en bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur.

Wie kan mij verwijzen naar de Sint Maartenskliniek?

De volgende artsen kunnen u verwijzen: huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, arts gehandicaptenzorg, verpleegkundig specialist, physician assistent, sportarts, bedrijfsarts of jeugdarts.

Ik heb geen (geldige) verwijzing. Wat gebeurt er dan?

Als u geen (geldige) verwijzing heeft, dan moet u de volledige kosten van de te verwachte behandeling vooraf zelf betalen. Het is ook mogelijk dat uw behandeling pas wordt gestart als u de juiste verwijzing heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Als de kosten van de behandeling hoger uitvallen dan vooraf verwacht, dan dient u de extra kosten bij te betalen.

Hoe lang is een verwijsbrief geldig?

Een verwijzing is - tenzij er in de verwijzing een kortere periode is aangegeven - in principe één jaar geldig. Dat betekent dat u na ontvangst van de verwijsbrief, de Sint Maartenskliniek binnen één jaar (365 dagen) moet bezoeken.

Als u voor een bepaalde klacht of aandoening onder behandeling van de Sint Maartenskliniek bent en u komt hiervoor structureel en periodiek naar onze kliniek dan heeft u daarvoor geen nieuwe verwijzing nodig. Als u voor een andere klacht of aandoening een afspraak wilt bij de Sint Maartenskliniek, dan heeft u daar wel een nieuwe verwijzing voor nodig.

Hoe werkt het met een buitenlandse verzekering?

Bent u verzekerd in het buitenland, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de behandeling in de Sint Maartenskliniek. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Wij adviseren u hierover, ruim voor uw bezoek aan de Sint Maartenskliniek, contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat de hiervoor noodzakelijke formulieren in het bezit van de Sint Maartenskliniek zijn vóórdat u de kliniek voor de eerste keer bezoekt. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Maakt het uit of ik een restitutie polis of een natura polis heb voor vergoeding van de medische behandeling in de Sint Maartenskliniek?

Dat maakt niet uit als de Sint Maartenskliniek een contract heeft met uw zorgverzekeraar. De rekening van het ziekenhuis gaat dan naar de zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar betaalt de nota aan het ziekenhuis. Het eigen risico verrekent de zorgverzekeraar met u.

Wordt de zorg, die de Sint Maartenskliniek levert, altijd vergoed?

De Sint Maartenskliniek levert bijna alleen verzekerde medisch specialistische zorg die valt in de basisverzekering. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat u een verwijsbrief heeft, van bijvoorbeeld uw huisarts of specialist. Hierbij dient u wel rekening te houden met een verrekening van de kosten met uw eigen risico.

Komt u alleen voor paramedische zorg, bijvoorbeeld hydrotherapie of ergotherapie naar de Sint Maartenskliniek en vormt deze zorg geen onderdeel van een breder behandelplan? Dan hangt het van uw aanvullende verzekering af hoeveel u vergoed krijgt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Als u niet verzekerd bent, bijvoorbeeld vanwege geloofsovertuiging, dan kunt u dat van tevoren bij de inschrijving aangeven. U moet de kosten van uw behandeling dan vooraf zelf betalen, of u zorgt voor een garantieverklaring.

Wordt mijn behandeling vergoed?

De Sint Maartenskliniek levert bijna alleen verzekerde medisch specialistische zorg die valt in de basisverzekering. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat u een verwijsbrief heeft, van bijvoorbeeld uw huisarts of specialist. Hierbij dient u wel rekening te houden met een verrekening van de kosten met uw eigen risico.

Als u niet verzekerd bent, bijvoorbeeld vanwege geloofsovertuiging, dan kunt u dat van tevoren bij de inschrijving aangeven. U moet de kosten van uw behandeling dan vooraf zelf betalen, of u zorgt voor een garantieverklaring.

Wat kost mijn behandeling?

De kosten voor een behandeling zijn vooraf niet precies te bepalen. De prijs die in rekening wordt gebracht, is namelijk grotendeels afhankelijk van vijf factoren:

  • Hoe vaak komt u voor consult of behandeling bij de arts voor dezelfde diagnose?
  • Welke onderzoeken worden gedaan? (bijvoorbeeld foto's, echo, scan, bloedonderzoek)
  • Wat is de diagnose die wordt gesteld?
  • Welke zorg en handelingen worden geleverd? (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, dagbehandeling, operatie of een paramedische behandeling door o.a. een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog)
  • Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd? De prijs kan verschillen per zorgverzekeraar en is afhankelijk van de onderhandelingen tussen de verzekeraar en het ziekenhuis. Bent u niet verzekerd, dan gelden zogenoemde passantentarieven.

Ik krijg een onverwacht hoge/lage rekening voor de zorg die ik heb ontvangen, klopt dat wel?

De uitgevoerde handelingen (of verrichtingen) tijdens de behandeling worden niet apart in rekening gebracht, maar zijn onderdeel van een gemiddeld tarief dat landelijk wordt vastgesteld in de diagnose-behandel-combinatie (DBC) systematiek. Het kan voorkomen dat uw specifieke behandeling minder handelingen of verrichtingen bevat dan gemiddeld. In dat geval wordt, als gevolg van de landelijke DBC systematiek, toch het volledige tarief in rekening gebracht, omdat er sprake is van een gemiddeld tarief. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat u meer dan het gemiddeld aantal handelingen ontvangt, ook dan wordt het volledige gemiddelde tarief in rekening gebracht. Zie voor meer informatie deze pagina over de DBC systematiek. Meer informatie over tarieven en vergoedingen: Meer informatie vindt u via de pagina Tarieven en Vergoedingen. Mocht u vervolgens nog vragen hebben over de kosten van uw behandeling, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgcontrol via telefoonnummer 024 - 365 97 14, of e-mail: zorgcontrol@maartenskliniek.nl.

Ik krijg meer dan één rekening voor de zorg die ik heb ontvangen, klopt dat wel?

Het is mogelijk dat u voor uw behandeling meer dan één rekening ontvangt. Dit komt door het toepassen van landelijke regels op de behandelperiode. Dit heeft soms tot gevolg dat uw behandeling wordt opgeknipt in meerdere declaraties (zgn. declaratieperiodes). Indien dit opknippen in twee declaratieperiodes over de jaarwisseling plaatsvindt, kan het gevolgen hebben voor uw eigen risico over meerdere jaren. Zie ook de informatie over het 'eigen risico' op deze pagina.

Moet ik de rekening betalen als ik niet tevreden ben over het polibezoek of de behandeling?

De Sint Maartenskliniek maakt kosten om uw polibezoek/behandeling te kunnen laten plaatsvinden. Deze kosten worden bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Dat u een bepaald bedrag aan eigen risico verschuldigd bent, is een wettelijke bepaling waar de Sint Maartenskliniek geen invloed op heeft. Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het consult of behandeling dan kunt u dat ons laten weten. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Volgens de wetgeving mag vanaf 1 januari 2018 een belconsult met een dokter in rekening bij de patiënt worden gebracht. Dit zal dan op uw factuur zichtbaar zijn. U kunt dus een factuur krijgen zonder dat u fysiek in het ziekenhuis bent geweest.

Wat is een belconsult?

Een belconsult is een telefonische afspraak tussen een zorgverlener en een patiënt, en vervangt een fysiek herhaalbezoek aan onze poliklinieken. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben afgesproken dat per 1 januari 2018 het belconsult ‘gewoon’ vergoed kan worden via uw zorgverzekering.

 

Wanneer kan een belconsult plaatsvinden?

De behandelaar kan samen met u een afspraak maken over het vervolg van uw behandeling via een belconsult. Naast een belconsult, kan het nodig zijn dat u soms nog steeds de arts bezoekt op de polikliniek. Een belconsult kan echter alleen plaatsvinden, nadat u de arts, arts-assistent, nurse practioner en/of physician assistant persoonlijk heeft ontmoet tijdens een bezoek op de polikliniek. Een belconsult kan dus alleen herhaalbezoeken op de poli vervangen.

 

Is een telefoontje voor labuitslagen of een nieuwe afspraak ook een belconsult?

Nee, een belconsult -zoals wettelijk is vastgelegd- moet aan specifieke voorwaarden voldoen. Niet elk telefonisch contact met de Sint Maartenskliniek is een belconsult. Een ‘gewoon’ telefoontje om een afspraak te plannen, labuitslagen of andere informatieverzoeken, worden niet beschouwd als een (declarabel) belconsult. Er is sprake van een belconsult als dit een herhaalbezoek op de poli vervangt.

 

Waar kan ik terecht met vragen over de kosten en specificatie van mijn behandeling op mijn nota?

Sinds 1 juni 2014 zijn alle ziekenhuizen verplicht om naast de DBC gegevens ook een deel van de individuele behandelgegevens (verrichtingen) van elke patiënt op de nota te specificeren. Uw zorgverzekeraar ontvangt deze gespecificeerde nota en u kunt met vragen bij hen terecht. Zij zullen u uitleg geven over de gedeclareerde kosten en indien nodig neemt uw zorgverzekeraar contact op met het ziekenhuis als er vragen zijn.

Als u bezwaar wilt maken tegen het vermelden van uw behandelgegevens op de nota, dan kunt u een privacy-verklarings-formulier invullen dat u bij de balie van de polikliniek kunt opvragen.

Ik heb nog ander vragen over de financiële aspecten van mijn behandeling bij de Sint Maartenskliniek. Waar kan ik die stellen?

Als u nog andere vragen heeft over de kosten en vergoedingen van uw behandeling, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of het ziekenhuis. Uw verzekeraar kan aangeven of de behandeling wordt vergoed en de vragen beantwoorden die betrekking hebben op uw polisvoorwaarden en eigen risico. Bij het ziekenhuis kunt u informatie krijgen over de prijzen van een behandeling.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden via de pagina Tarieven en Vergoedingen. Mocht u nog specifieke vragen hebben voor de Sint Maartenskliniek over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgcontrol via telefoonnummer 024 -365 97 14, of e-mail: zorgcontrol@maartenskliniek.nl.